Książki/rozdziały (WSE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 129
 • Item
  School and Cultural Assimilation: Dimensions of Assimilation Politics in Education
  (Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2022) Drozdowicz, Jarema; Gromkowska-Melosik, Agnieszka; Hordecki, Bartosz; Szymczyński, Tomasz
  In this paper a crucial issue is being discussed which emerges in the context of progressing diversity of the schooling environment, as well the whole public sphere in general, i.e. cultural assimilation. This problem is to be addressed analytically through the means of pedagogical, socio- cultural and geopolitical discourse which prevails today in many Western countries and local debates on the nature of contemporary societies. Thus, we may look at the relation between schools and assimilation processes in its complexity and reveal how individuals objectified in those processes experience various assimilation policies. The politics of assimilation is however closely related to particular forms of shaping and understanding of the category of cultural difference. That link is being investigated in many of its manifestations. This paper takes also the aim to reconstruct the most significant tendencies in the politics of multiculturalism and to highlight the role of pedagogical and educational reflexivity in that regard. The necessity of an interdisciplinary approach is here taken as an important factor not just in the debate on contemporary state and philosophy of diversity, but furthermore – a specific signum temporis of modern educational studies.
 • Item
  Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: Eksperyment SpeedMath z udziałem uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021-06-22) Przybyła, Tomasz; Duszczak, Maria; Kruszwicka, Agnieszka; Rochatka, Weronika; Klichowski, Michał; Przybyła, Tomasz
  Choć neurofeedback jest szeroko wykorzystywany w edukacji, trudno jest określić poziom skorelowania dostarczanych przez niego neuroparametrów z „realnymi” atrybutami uczących się matematyki, a w konsekwencji ocenić potencjał stosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej. Jaki byłby bowiem jego sens, gdyby tego typu parametry okazały się jedynie nieskorelowanymi z rzeczywistością artefaktami? W tym projekcie postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy dane (neuroparametry) generowane przez MindWave (jedno z najpopularniejszych narzędzi neurofeedbacku) podczas wykonywania zadań arytmetycznych (w przypadku naszego eksperymentu były to ćwiczenia zaimplementowane w grę SpeedMath) są skorelowane z różnymi cechami poznawczymi ucznia czy innego typu danymi dotyczącymi jego funkcjonowania umysłowego. Postawiliśmy hipotezę, że średnia wysoka koncentracja podczas wykonywania zadania matematycznego czy umiejętność jej kontrolowania podczas takiego zadania, stanowiące rdzeń neuroanalityczny arytmetycznego treningu biofeedback EEG, powinny korelować z małą liczbą błędów dokonywanych podczas obliczeń, czy z ogólnymi dobrymi kompetencjami matematycznymi, a także z wysokimi wskaźnikami umiejętności koncentrowania się obliczonymi innymi – nie opartymi na EEG – metodami. I vice versa. Uzyskane przez nas wyniki okazały się bardzo zaskakujące i rzucają one nowe światło na to, który z parametrów generowanych przez urządzenia typu MindWave warto wykorzystywać w rzeczywistości edukacyjnej, jeśli neurofeedback ma stać się efektywną formą technologicznego wspomagania dydaktyki matematyki.
 • Item
  Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – obraz i możliwości pomocy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Włodarczyk, Ewa; Karaszewska, Hanna
  Powolnie i z trudem zmieniało się (i nadal zmienia) rozumienie problemów, jakie generuje używanie i nadużywanie alkoholu oraz podejście do osób, które wpadły w tę „alkoholową pułapkę”. Wraz ze zmianą paradygmatów myślenia o problemach alkoholowych i osobach ich doświadczających, stopniowej przemianie ulega także praktyka wsparcia dla tej kategorii osób (jej założenia, organizacja oraz realizacja koncepcji).
 • Item
  Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020-12) Kruszwicka, Agnieszka; Duszczak, Maria; Klichowski, Michał; Solarczyk-Ambrozik, Ewa; Christoph, Monika; Konieczna-Woźniak, Renata
  Koncepcja cyberparków została naukowo rozwinięta przez europejskich badaczy zrzeszonych w międzynarodowym projekcie pt. Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS), realizowanym w latach 2014-2018 i finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology (TUD COST Action TU1306), w ramach którego Michał Klichowski opracował i eksperymentalnie zweryfikował koncepcję uczenia się w cyberparkach, a Agnieszka Kruszwicka stworzyła pierwszy projekt edukacyjnego cyberparku. W ramach tego projektu blisko 100 naukowców z 31 krajów stworzyło także zbiór przykładów cyberparkowych obiektów (Pool of Examples). W rozdziale tym prezentujemy wyniki ich analizy, ukierunkowanej na ukazanie tych elementów cyberparków, które mają potencjał edukacyjny. Wcześniej jednak opisaliśmy założenia koncepcji uczenia się w cyberparkach oraz jej teoretyczne tło – ideę inteligentnego miasta.
 • Item
  Jak dziecko poznaje przyrodę?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020-04) Kruszwicka, Agnieszka; Bałachowicz, Józefa; Klichowska, Anna; Krauze-Sikorska, Hanna; Klichowski, Michał
  W rozdziale tym ukazano głęboką potrzebę maksymalnego realizowania edukacji przyrodniczej „w przyrodzie”, a zatem poprzez doświadczanie przyrody. Pokazano z jednej strony, że taka edukacja przyrodnicza jest najefektywniejsza, z drugiej natomiast, że współczesne dzieci, cierpiące na zespół deficytu natury, niezwykle takiej edukacji potrzebują. Omówiono również wybrane strategie realizacji edukacji przyrodniczej „w przyrodzie”, takie jak edukacja leśna, outdoor education i survival. Ponadto, wyjaśniono, że inspiracją do organizacji edukacji przyrodniczej „w przyrodzie” mogą być także klasyczne koncepcje pedagogiczne stworzone przez Rudolfa Steinera, Marię Montessori czy Friedricha Froebla, a także inne „naturalne” idee pedagogiczne, takie jak pedagogika przeżyć czy edukacja ekologiczna.