Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982–1989

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12-01

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie niezależnej działalności kulturalnej w latach stanu wojennego. Dzięki powstaniu Komitetu Kultury Niezależnej po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, mogła rozwijać się podziemna niezależna od władz państwowych kultura i sztuka. W uznaniu dla niezależnych twórców artystycznych komitet przyznawał specjalne nagrody. Działalność komitetu prowadzona była do 1989 r., kiedy po zmianach ustrojowych legalnie funkcjonowała wolna i niezależna kultura, organizacja wypełniwszy wszystkie swoje zadania została rozwiązana.
The article presents an independent cultural activity in a period of material law in Poland. Independent and Undenground culture and art could progress thanks for Independent Culture Comittee. The activity of Independent Culture Comittee was led until 1989. The organization fulfilled its duties and it was dissolved. After the system’s change free and independent activity of artists could been functioned.

Description

Sponsor

Keywords

opozycja, komitet, kultura, stan wojenny, wystawa, resistance, committee, culture, martial law, exhibition

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 4 s. 47-54

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego