Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982–1989
  (Mage.pl, 2013-12-01) Ruciński, Adam
  Celem artykułu jest przedstawienie niezależnej działalności kulturalnej w latach stanu wojennego. Dzięki powstaniu Komitetu Kultury Niezależnej po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, mogła rozwijać się podziemna niezależna od władz państwowych kultura i sztuka. W uznaniu dla niezależnych twórców artystycznych komitet przyznawał specjalne nagrody. Działalność komitetu prowadzona była do 1989 r., kiedy po zmianach ustrojowych legalnie funkcjonowała wolna i niezależna kultura, organizacja wypełniwszy wszystkie swoje zadania została rozwiązana.
 • Item
  Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatności pracownika
  (Mage.pl, 2013-12-01) Musiałowicz, Elwira
  Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnienia kontroli czasu pracy pracownika przy użyciu danych biometrycznych. Czym są dane biometryczne? Czy czynnikiem wystarczającym do ich przetwarzania może być zgoda pracownika? Czy przetwarzanie tych danych nie stanowi zbyt dużej ingerencji w prywatność pracownika? Czy należy dokonać zmian w obowiązującym porządku prawnym i zagwarantować pracodawcy możliwość domagania się danych biometrycznych od pracownika? Autorka prezentuje pogląd, iż zagwarantowanie w akcie prawnym wprost możliwości domagania się przez pracodawcę danych biometrycznych od pracownika jest nieuzasadnione.
 • Item
  Spór o obiektywne istnienie obiektów teorii ekonomicznych. Argument na rzecz esencjalizmu
  (Mage.pl, 2013-12-01) Maziarz, Mariusz
  W artykule rozważa się ontologię obiektów postulowanych przez teorie ekonomiczne. Przedstawiając różne możliwości odpowiedzi na pytanie o realizm teorii ekonomicznych, autor omawia ich implikacje filozoficzne oraz wskazuje argumenty przemawiające za, jak również przeciwko kolejnym propozycjom. Głównymi propozycjami odpowiedzi na pytanie o obiektywne istnienie obiektów teorii ekonomicznych są: instrumentalizm Miltona Friedmana, retoryczny obraz ekonomii Deidre McCloskey, performatywność Donalda MacKenzie oraz realizm naukowy postulowany przez Uskali Maki’ego. Autor zaproponował rozważenie poglądu filozoficznego Arystotelesa – esencjalizmu, który wskazywałby, że system aksjomatyczny ekonomii opisuje esencje firm, racjonalnych konsumentów i innych obiektów systemu gospodarczego, natomiast inne obserwowane cechy – systematyczne błędy w przewidywaniu, nieracjonalne decyzje, błędy w postrzeganiu rzeczywistości ekonomicznej itd. wynikają z akcydensów.
 • Item
  Wzrost stawek czynszu najmu jako konsekwencja wprowadzenia niektórych form ochrony praw lokatorów
  (Mage.pl, 2014-12-01) Kondej, Mikołaj
  Artykuł stanowi próbę wykorzystania dorobku ekonomicznej analizy prawa do zbadania wpływu wprowadzenia regulacji mających na celu ochronę praw lokatorów na poziom rynkowych stawek najmu. W opracowaniu przedstawiono konsekwencje wprowadzenia dwóch rodzajów regulacji rynku najmu: maksymalnych stawek czynszu najmu oraz przepisów ograniczających możliwość wypowiedzenia najmu przez wynajmującego w przypadku jeżeli najemca pozostaje w zwłoce z płatnościami. Bazując na przeprowadzonej analizie autor dochodzi do wniosku, że wprowadzenie powyższych regulacji jest nieefektywne z ekonomicznego punktu widzenia ponieważ prowadzi do wzrostu rynkowego poziomu stawek czynszu najmu oraz ograniczenia dostępu do rynku mieszkaniowego dla osób, których sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.
 • Item
  Relacje między władzą świecką a władzą duchowną w doktrynie społecznej Marsyliusza z Padwy
  (Mage.pl, 2013-12-01) Iwanicki, Juliusz
  W artykule podejmuje się analizę doktryny społecznej Marsyliusza z Padwy (1275-1343), Włoski filozof zajmował widoczne stanowisko w ówczesnym sporze między władzą świecką a władzą duchowną, opowiadając się po stronie tej pierwszej instytucji. Przedstawił różne argumenty na rzecz rozstrzygnięcia tego sporu, sięgając do tradycji filozoficznej, biblijnej i scholastycznej. W tekście stawia się również tezę, iż Marsyliusz przyczynił się do rozwoju myśli nowożytnej, przedstawiając rozwiązania z zakresu instytucjonalnej sekularyzacji, czyli rozdziału państwa świeckiego od Kościoła. Jednak niektóre doktrynalne rozwiązania Marsyliusza nie doczekały się praktycznej recepcji społecznej.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego