The Election Silence in contemporary democracies. Questions about the sense of election silence in the Age of Internet

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Cisza wyborcza we współczesnych demokracjach. Pytania o zasadność funkcjonowania ciszy wyborczej w dobie Internetu

Abstract

Information and Communication Technologies impact the democratic institutions and procedures to a great extent. One of examples of mechanisms affected by the use of ICT is so called election silence. The idea of election silence to provide voters with a peaceful, free from political agitation, conditions to consider and make final decision on elections. Despite the ban on campaigning during the election silence, many Internet users campaign for politicians or political parties, violating the existing law. The main aim of this article is to answer the questions about the ways of breaking the pre-election silence and about sense of this mechanism in the Internet age. The motivation to focus on this topic was the appearance of both: a large number of media reports on political agitation in the Internet and doubts about the continuing sense of functioning of the election silence.
Technologie komunikacyjne i informacyjne w znacznym stopniu wpływają na instytucje i procedury demokratyczne. Jednym z przykładów takiego wpływu ICT jest cisza wyborcza, która ma na celu umożliwić wyborcom spokojne i wolne agitacji politycznej warunki do podjęcia ostatecznej decyzji co do sposobu głosowania. Pomimo zakazu agitowania w czasie ciszy wyborczej wielu użytkowników Internetu prowadzi kampanię na rzecz konkretnych polityków czy ugrupowań politycznych, naruszając obowiązujące prawo. Głównym celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na pytanie o sposoby naruszania ciszy wyborczej w Internecie oraz o zasadność funkcjonowania tego mechanizmu w dobie Internetu. Motywacją do skoncentrowania się na tym problemie było m.in. pojawienie się dużej liczby raportów na temat łamania ciszy wyborczej w Internecie, a w konsekwencji pojawienie się wielu wątpliwości co do utrzymania tego mechanizmu w demokracji.

Description

Sponsor

Keywords

election silence, Internet, agitation, campaign, violation of the election silence, cisza wyborcza, agitacja, kampania, naruszenie ciszy wyborczej

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 99-110.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego