E-politics from the citizens’ perspective. The role of social networking tools in influencing citizens

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

E-polityka w perspektywie obywatelskiej. Rola narzędzi sieciowych w wywieraniu wpływu na obywateli

Abstract

The progress of civilization, supported by the development of new technologies, has led to a series of social, economic and political changes. The information society, in its expectations and through access to knowledge, has significantly affected a change in the model of democracy, causing a kind of return to the original forms of communication in citizen-government relations. This has been accompanied by a shift of social and civic activism from the real to the virtual world. In literature, the use of information and communication technologies in the democratic system is named electronic democracy. One of its forms is e-politics, which is implemented at several levels: institutional, system and civil. A good example of the last type are the new social movements that in recent years have had a significant impact on politics. The basic research problem in this paper concerns e-politics from the citizens’ perspective, through the activities of the new social movements, especially of a political nature. The main research goal is therefore to present the role of social networking tools in influencing citizens and their subsequent activities that have triggered changes in the political system. The methods used in the paper are case study and comparative analysis.
Postęp cywilizacyjny, wspierany przez rozwój nowych technologii, doprowadził do szeregu zmian społecznych, gospodarczych i politycznych. Społeczeństwo informacyjne, w jego oczekiwaniach i dostępie do wiedzy, znacząco wpłynęło na zmianę modelu demokracji, powodując pewien powrót do pierwotnych form komunikacji w relacjach obywatel–rząd. Towarzyszyło temu przesunięcie aktywności społecznej i obywatelskiej z realnego do świata wirtualnego. W literaturze przedmiotu wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w systemie demokratycznym nazywa się elektroniczną demokracją. Jedną z jej form jest e-polityka, która jest realizowana na kilku poziomach: instytucjonalnym, systemowym i obywatelskim. Dobrym przykładem ostatniego typu są nowe ruchy społeczne, które w ostatnich latach wywarły znaczący wpływ na politykę. Podstawowy problem badawczy tego artykułu dotyczy e-polityki w perspektywie obywatelskiej, realizowanej poprzez działania nowych ruchów społecznych, zwłaszcza o charakterze politycznym. Głównym celem badawczym jest zatem przedstawienie roli narzędzi sieci sieciowych w wywieraniu wpływu na obywateli i ich aktywność prowadzącą do zmiany w systemie politycznym. Metody zastosowane w artykule to analiza przypadku i analiza porównawcza.

Description

Sponsor

Keywords

Arab Spring, electronic democracy, e-participation, e-politics, Myanmar, new social movements, arabska wiosna, elektroniczna demokracja, e-partycypacja, e-polityka, Myanmar, nowe ruchy społeczne

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 145-153.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego