Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stowarzyszenie EBIB

Title alternative

Abstract

"Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych" to książka skie­ro­wana przede wszyst­kim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar. W pro­sty i przy­stępny spo­sób opi­sane są zasady indek­so­wa­nia tek­stów oraz poka­zane jest, w jaki spo­sób nauko­wiec może upo­wszech­nić swój doro­bek, posze­rza­jąc w ten spo­sób krąg czytelników.

Description

Sponsor

Keywords

Google Scholar, komunikacja naukowa, cytowanie, indeks Hirscha, naukometria, bibliometria

Citation

Kulczycki, E. (2013). Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących. Poznań: Stowarzyszenie EBIB, pp. 60.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego