Założenia semantyki Saula Kripkego i Hilarego Putnama i ich wpływ na współczesną analizę języka prawnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM

Title alternative

The Principles of Saul Kripke‘s and Hilary Putman‘s semantics and Their Influence on the Contemporary Analysis of Legal Language

Abstract

Koncepcja semantyki Saula Kripkego i Hilary‘ego Putnama, należąca do nowych koncepcji semantycznych formułuje trzy założenia, które w istotny sposób wpływają na współczesną analizę języka prawnego. Twierdzenia, jakie można wyprowadzić z tej koncepcji, wskazują na: 1. Uniezależnienie językowego znaczenia tekstu prawnego od intencji historycznego prawodawcy, przenosząc tym samym ciężar na praktykę użytych zwrotów w danej wspólnocie komunikacyjnej. 2. Wpływ różnorakich sposobów użycia języka prawnego na procedurę ustalania jego znaczenia. 3. Ewolucję językowego znaczenia tekstu prawnego w czasie. Semantyka Kripkego–Putnama stara się dowieść, że proces interpretacji prawniczej zgodny z założeniami pozytywizmu prawniczego, którego charakterystyczną cechą jest językowy charakter prawa, powinien uwzględniać zmiany znaczenia tekstu prawnego w czasie, argumenty niewiążącego precedensu, poglądy formułowane przez doktrynę, czy też argumenty komparatystyczne. W konsekwencji ma to doprowadzić do traktowania ich jako argumentów służących ustalaniu znaczenia zwrotów tekstu prawnego. Koncepcja ta zwraca uwagę na kontekst, w jakim używa się języka, w szczególności zaś skupia się na wspólnocie językowej, do której mówiący należy.
The conception of Saul Kripke‘s and Hilary Putnam‘s semantics belongs to new semantic concepts. It formulates three principles which have an essential influence on the contemporary analysis of a law language. Statements which can be inferred from this concept indicate: 1. The independence of the language meaning of a law text from a historical legislator‘s intention, attaching significance on the practice of the phrases used in a given communicative community. 2. The influence of various ways of a language law use on the procedure of establishing its meaning. 3. The evolution in time of the language meaning of a law text. Saul Kripke‘s and Hilary Putnam‘s semantics tries to prove that a law interpretation process, being compliant with the principles of the law positivism, whose characteristic feature is the linguistic character of the law, should consider the changes in time of a law text meaning, the arguments of an unbinding precedent, the views formulated by a doctrine or the comparative arguments. As a result, it is to make them treated as the arguments for establishing the meaning of the law text phrases. This concept pays attention to the context in which language is used and it focuses on the language community which a speaker belongs to.

Description

Sponsor

Keywords

koncepcja Kripkego i Putnama, analiza języka prawnego, semantyka

Citation

Comparative Legilinguistics, vol. 3, 2010, pp. 113-118.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego