Comparative Legilinguistics

Legilingwistyka Porównawcza jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Językoznawstwa (Wydział Neofilologii, UAM). Publikowane są w nim artykuły, recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, chińskim oraz rosyjskim. Czasopismo poświęcone jest przede wszystkim legilingiwstyce, językoznawstwu sądowemu, teorii prawa, językom prawnym i prawniczym, a także przekładowi prawniczemu. Artykuły poddawane są recenzji w trybie peer-review przez dwóch niezależnych recenzentów (double-blind review).

Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) is a quarterly published by the Institute of Linguistics (Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). It contains articles, reviews and reports in Polish, English, French, Spanish, Chinese and Russian. The journal is devoted mainly to legi-linguistics (legal linguistics), forensic linguistics, theory of the law and legal language, and legal translation. The articles are peer-reviewed by two reviewers (double-blind review).

Redaktor naczelny: Prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska
Kontakt: Instytut Językoznawstwa Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych
al. Niepodległości 4, pok. 218B
61-874 Poznań, Poland
e-mail: lingua.legis@amu.edu.pl
strona www: http://legilinguistics.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM
ISSN 2080-5926 e-ISSN 2391-4491

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego