The EU engagement in democracy promotion in post-Soviet Central Asia: the case study of the Kyrgyz Republic - prospects and challenges

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Zaangażowanie Unii Europejskiej w promocję demokracji w postsowieckiej Azji Środkowej: przypadek Republiki Kirgizji - perspektywy i wyzwania

Abstract

When Soviet Union collapsed, there were different hypothesis regarding democratic reforms and political system changes in Kyrgyzstan. It was believed that Kyrgyzstan would develop its independent policy and democratic governance. Since early 1990s European countries through OSCE, and later through the EU launched development projects have been playing central role in democracy promotion and civil society development in Central Asia. At the same time, as analysis show geopolitical interests of neighboring powerful states such as Russia and China increased in the region, which resulted the creation of regional institutions such as Shanhai Cooperation Organization (SCO), Collective Security Organization (CSO), Eurasian Economic Union (EEU) and Silk Road Belt Initiative (SRBI). While being the fully-fledged member of China and Russia led regional institutions, Kyrgyzstan is under heavy political and economic influence. Besides, human rights situation in Kyrgyzstan like in other Central Asian countries has been deteriorating for last few years. Thus, the research paper focuses on interplay between Russia and China for geopolitical dominance in the region, including how it negatively influences for political volatility, civil society suppression and deterioration of human rights issues. Paper equally analyzes European countries engagement in human rights and democracy promotion in Kyrgyzstan. The research considers important to analyze the EU strategy in democratic reforms in Central Asia and to investigate why it matters for the EU.
Po upadku Związku Radzieckiego zrodziły się różne hipotezy dotyczące reform demokratycznych i zmian w systemie politycznym w Kirgistanie. Uważano, że Kirgistan rozwinie niezależną politykę i demokratyczne rządy. Od początku lat 90. kraje europejskie - najpierw poprzez OBWE, a później przez UE - realizowały projekty rozwojowe, odgrywając centralną rolę w promowaniu demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Azji Środkowej. Jednocześnie, jak pokazują analizy, sąsiadujące mocarstwa, takie jak Rosja i Chiny zintensyfikowały realizację swoich interesów geopolitycznych w regionie, co zaowocowało powstaniem regionalnych instytucji takich jak Szanghajska Organizacja Współpracy (SCO), Organizacja Bezpieczeństwa Zbiorowego (CSO), Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EEU) i inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku (SRBI). Będąc pełnoprawnym członkiem instytucji regionalnych, na czele których stoją Chiny i Rosja, Kirgistan znajduje się pod ich silnym wpływem politycznym i gospodarczym. Poza tym, sytuacja w zakresie praw człowieka w Kirgistanie, podobnie jak w innych krajach Azji Środkowej, pogarsza się w ostatnich latach. Niniejszy artykuł koncentruje się na wzajemnych relacjach między Rosją i Chinami w zakresie dominacji geopolitycznej w regionie, w tym na jej negatywnym wpływie przejawiającym się w niestabilności politycznej, tłumieniu społeczeństwa obywatelskiego i pogorszeniu się sytuacji w zakresie praw człowieka. W artykule analizuje się również zaangażowanie krajów europejskich w promowanie praw człowieka i demokracji w Kirgistanie. Za istotne uznano przeanalizowanie strategii UE w zakresie reform demokratycznych w Azji Środkowej i zbadanie, dlaczego mają one znaczenie dla UE.

Description

Sponsor

Keywords

Central Asia, geopolitics, human rights, democracy promotion, Azja Środkowa, geopolityka, prawa człowieka, promocja demokracji

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 27-40.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego