Iść wolniej, a w każdym razie inaczej. Jak zbudować opowieść o Unii po pandemii?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Go slower, or at least differently. How to build a story about the Union after the pandemic?

Abstract

Aby zbudować opowieść o Unii po pandemii, staramy się zrozumieć zmiany i ich wpływ na nasze życie. Rok 2020 osłabił wiarę w przyszłość pojmowaną jako lepsza wersja teraźniejszości. Pandemia dała argumenty na rzecz tezy o wyczerpywaniu się projektu nowoczesności. Wiemy już, że musimy zwolnić, a także poszukać innych dróg. UE próbuje odczytać te znaki czasu poprzez Zielony Ład i budżet wieloletni, który ma być inwestycją w zmianę. Z pokonywania własnych słabości Wspólnota czerpie siłę i tlen do działań solidarnych. Zmierza w kierunku Unii bliższej współpracy. Chce już nie tylko wyrównywać różnice między bogatymi i biednymi, lecz także tworzyć inny model gospodarczy. Szuka nowej roli w świecie, bo wie, że musi bardziej liczyć na siebie. Z tej przemiany wyłania się współczesne europejskie imaginarium, zespół wyobrażeń i emocji kierujących ludzkimi działaniami. Są one szczególnie ważne dla młodszych pokoleń, które „przestały widzieć” Europę. Pedagogicznym wyzwaniem jest wytłumaczenie współczesnego sensu bycia razem. Polska ma szansę uczynić z zachodzących zmian, w tym zielonej transformacji, silny impuls rozwojowy. Nie sprzyja temu podsycanie nastrojów antyunijnych w kraju.
To build the story of the post-pandemic Union, we seek to understand change and its impact on our lives. The year 2020 has eroded faith in a future conceived as a better version of the present. The pandemic has provided the arguments for the assumption that the project of modernity is running out of steam. We now know that we need to slow down, and look for other ways. The EU is trying to read these signs of the times through the Green Deal and the multi-annual budget, which is supposed to be an investment in change. The Community draws strength and oxygen for solidarity from overcoming its own weaknesses. It is moving towards a Union of closer cooperation. It does not only want to equalize differences between the rich and the poor, but also to create a different economic model. It seeks a new role in the world because it knows that it must rely more on itself. Out of this transformation emerges the contemporary European imaginary, a set of perceptions and emotions that guide human actions. They are particularly important for younger generations who have “stopped seeing” Europe. The pedagogical challenge is to explain the contemporary sense of being together. Poland has a chance to make the ongoing changes, including the green transformation, a strong developmental impulse. This is not helped by fostering anti-EU sentiments in the country.

Description

Sponsor

Keywords

późna nowoczesność, unijny budżet zmiany, nowe europejskie imaginarium, late modernity, EU-budget of change, new European imaginary

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 29-40.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego