Autopromocja i ogłoszenia nadawców w Radiofonii i Telewizji - dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-06-23

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Proces komunikowania się nadawcy z odbiorcą stanowi ważny element podejmowanych przez niego działań marketingowych. Działania te mają ogromne znaczenie w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Dla nadawców autopromocja jest skutecznym i tanim narzędziem promocji. Oryginalne formy autopromocji stanowią efektywny instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i przyciągania uwagi odbiorców. Podstawowym celem artykułu jest naukowa refleksja nad zjawiskiem autopromocji i ogłoszeń własnych nadawców w kontekście niedawnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (2011 r.). Autor podejmuje próbę opisania dotychczasowych doświadczeń i wyartykułowania postulatów odnoszących się do podejmowanego zagadnienia. W celu realizacji zamierzenia badawczego przyjęto dwie roboczo sformułowane hipotezy badawcze, tj.: 1) autopromocja stanowi istotne narzędzie komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą; 2) obecne przepisy w zakresie autopromocji budzą uzasadnione obawy nadawców związane z pogorszeniem ich sytuacji rynkowej. Autor oparł swoje rozważania przede wszystkim na analizie norm prawnych w zakresie autopromocji oraz komentarzach nadawców i własnych spostrzeżeniach. Th e process of communication between a broadcast er and the audience const itutes a very import ant factor in marketing actions. Th ese actions are very signifi cant in the time of st rong market competitiveness. Self-promotion is a very effi cient and cheap method of promotion and its original forms comprise a very effective inst rument in gaining competitive advantage and attracting an audience. Th e main objective of the art icle is an academic refl ection regarding selfpromotion and broadcast ers’ advert isements in resp ect of a recent amendment to the Radio and Television Act (2011). Th e author makes an attempt to describe current experiences and art iculate the post ulates concerning the 129 Summary quest ions raised. In order to implement the research goal, two draft research assumptions were adopted, i.e.: 1) self-promotion const itutes a very important method in communication between a broadcast er and the audience; 2) current regulations in resp ect of self-promotion cause just ifi ed concerns related to a downturn in market situation. Th e author based his considerations mainly on an analysis of legal norms relating to self-promotion, as well as broadcast ers’ comments and personal insights.

Description

Sponsor

Keywords

autopromocja, reklama i promocja, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, promocja mediów

Citation

Secler B., Autopromocja i ogłoszenia nadawców w radiofonii i telewizji – dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość, w: A. Jupowicz-Ginalska (red.), O własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 115-130.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego