Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Postawy i poglądy względem wybranych form partycypacji w wyborach

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Title alternative

Alternative voting methods in the opinions of Poles. Attitudes and views towards selected forms of participation in elections

Abstract

Zwiększające się zainteresowanie partycypacją obywateli w procesach podejmowania decyzji politycznych i w życiu publicznym jest wynikiem ewolucji współczesnych demokracji, głębokich przeobrażeń zachodzących w społeczeństwach, a także szeroko w ostatnich latach dyskutowanego kryzysu demokracji przedstawicielskiej. Tematem rozważań w niniejszej pracy są zagadnienia związane z partycypacją wyborczą oraz alternatywnymi metodami głosowania w wyborach. Przedmiotem analizy empirycznej są poglądy i deklarowane postawy Polaków na temat alternatywnych procedur głosowania rozpatrywane z perspektywy różnych zmiennych o charakterze demograficznym i politycznym. Badanie problematyki związanej z alternatywnymi metodami głosowania jest tym bardziej istotne, iż w coraz większej liczbie państw Europy i świata dyskutowane są obecnie kwestie związane z wdrożeniem różnych dodatkowych form głosowania, które zwiększą szanse przeprowadzenia bezpiecznych wyborów. Prezentowane wyniki badań mają więc znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki w kontekście wyzwań stojących przed współczesną demokracją, ale są także ważne dla samych wyborców, stanowiąc jednocześnie istotną wskazówkę dla elit politycznych tworzących prawo wyborcze.

Description

Sponsor

Publikacja powstała w ramach projektu „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a per-spektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01358).

Keywords

alternatywne metody głosowania, elektroniczne głosowanie, głosowanie korespondnecyjne, mobilna urna wyborcza, partycypacja, frekwencja

Citation

Kapsa I., Musiał-Karg M. (2020), Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Postawy i poglądy względem wybranych form partycypacji w wyborach. UAM-WNPiD. Poznań, ss. 265

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego