Citizen participation at the level of local rural communities – tentative analysis

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Partycypacja obywatelska na poziomie wiejskich społeczności lokalnych – próba analizy zagadnienia

Abstract

Citizen participation is an important element of contemporary democracy. It is considered a panacea to the declining participation of citizens in political and public life. People may decide to participate for various reasons. It is important that participation promotes the development of local democracy, for instance, by strengthening bottom-up civic initiatives; participation stimulates integration of local communities through joint activities. It is also an efficient tool to solve certain problems, since opinions of all parties concerned can be heard, local conflicts mitigated and compromise reached. This article attempts to analyze citizen participation based on the example of a specific social group, namely the rural local community. The article concentrates on various theoretical views on the issue. The main goal of the article is to answer a question about the form of local rural communities participation, and it presents examples of instruments which help community members to implement their activity and express civic attitudes.
Partycypacja obywatelska jest istotnym elementem współczesnej demokracji. Traktowana jest jako ratunek wobec stałego obniżania udziału obywateli w życiu politycznym i publicznym. Partycypację można podejmować z bardzo różnych powodów. Istotne jest to, iż sprzyja ona rozwojowi demokracji lokalnej, chociażby poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich; pobudza integracje środowisk lokalnych dzięki podejmowaniu wspólnych działań. Jest również skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów: daje możliwość wysłuchania opinii wszystkich zainteresowanych osób, rozwiązania lokalnych konfliktów i wypracowania kompromisu. W niniejszym tekście podjęto próbę przeanalizowania zagadnienia partycypacji obywatelskiej na przykładzie konkretnej grupy społecznej, jaką jest wiejska społeczność lokalna. Skoncentrowano się na różnych teoretycznych ujęciach tych dwóch zagadnień. Celem tekstu jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie o formy zaangażowania wiejskich społeczności lokalnych w działania partycypacyjne; ukazanie przykładowych instrumentów, które umożliwiają członkom tej wspólnoty uzewnętrznienie ich aktywności i postaw obywatelskich.

Description

Sponsor

Keywords

citizen participation, citizen public activity, local community, partycypacja obywatelska, aktywność publiczna obywateli, społeczność lokalna

Citation

Przegląd Politologiczny, nr 2, 2019, s. 141-151.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego