Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O demokracji w Polsce w opiniach respondentów i pewnej tendencji do wyrazistej władzy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Why is it so bad when it’s so good? About democracy in Poland in the opinions of respondents and a certain tendency towards expressive power

Abstract

Refleksja nad demokracją w ogóle, jak i konkretnym jej przypadkiem, zawsze nastręcza wielu problemów. Rozpoczynają się one już na etapie próby odpowiedzi na pytanie: o jakiej w zasadzie demokracji myślimy? Jaki fundament aksjo-normatywny znajduje się u podstaw systemu, który w naszej (zapewne subiektywnej) ocenie spełnia kryteria demokracji sui generis? Każda z intelektualnych prób uchwycenia fenomenu demokratycznego tylko w jakiejś mierze odpowiada na nurtujące nas pytania o: sens, znaczenie, przyszłość i potencjalny upadek systemu. Przedłożony tu szkic jest jedynie próbą prezentacji opinii badanych grup respondentów nt. systemu i determinant ustroju demokratycznego w Polsce oraz konfrontacji występujących w przywoływanych tu analizach opinii z ogólną koncepcją dekapilaryzacji władzy. Zawarte w tym opracowaniu spostrzeżenia pozostają efektem rekonstrukcji dokonanej na podstawie dostępnej literatury przedmiotu i danych wtórnych, pochodzących z badań prowadzonych przez innych autorów, najczęściej w ramach szerszych programów (projektów) badawczych. W tym znaczeniu praca ma charakter przyczynkarski, deskryptywny, a same jej rozważania mieszczą się w nurcie konstruktywistycznym współczesnych nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce i administracji.
Reflection on democracy in general, as well as its specific case, always poses many problems. They begin at the stage of trying to answer the question: what kind of democracy are we thinking about? What axio-normative foundation is at the base of the system which, in our (probably subjective) assessment, meets the criteria of sui generis democracy? Each of the intellectual attempts to capture the democratic phenomenon only to some extent answers the questions that bother us: sense, meaning, future and potential collapse of the system. The sketch presented here is only an attempt to present the opinions of the surveyed groups of respondents on the system and determinants of the democratic system in Poland and the confrontation of the opinions presented in the analyzes cited here with the general concept of decapillarization of power. The observations contained in this study are the result of a reconstruction made on the basis of the available literature on the subject and secondary data from research conducted by other authors, most often as part of broader research programs (projects). In this sense, the work is of a contributory, descriptive nature, and its considerations fall within the constructivist trend of contemporary social sciences, with particular emphasis on the sciences of politics and administration.

Description

Sponsor

Keywords

demokracja, dekapilaryzacja władzy, opinia publiczna, democration, decapillarization of power, public opinion

Citation

Przegląd Politologiczny, 2023, 1, s. 19-35.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego