Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

City guard in the face of participatory democracy

Abstract

Demokracja partycypacyjna, obecnie jakże masowo propagowana i wdrażana, z jednej strony doprowadziła do powstania straży gminnej (miejskiej), lecz z drugiej narzuciła jej pewne ograniczenia. Społeczeństwo polskie zapomniało o zawężonym charakterze tej formacji i zaczęło wymagać od niej aktywności adekwatnej dla Policji. Dodatkowo w wyniku zawiązania się społecznej potrzeby kompleksowego minimalizowania ryzyka pojawił się dylemat nad umiejscowieniem straży w systemie bezpieczeństwa publicznego, co nasila niejasności wokół niej i pogarsza jej odbiór społeczny.
Participatory democracy, now how massively promoted and implemented, on the one hand led to the formation of the city (municipal) guard, but on the other it has imposed her some limitations. Polish society has forgotten about the narrow nature of this formation, and began require from her the activity adequate for the Police. In addition, as a result of the creation of the social demand to comprehensive minimize risks appeared the dilemma over the location of the guard in the public security system, which increases the confusion around her, and worsens her public perception.

Description

Sponsor

Keywords

demokracja partycypacyjna, straż gminna (miejska), potrzeba kompleksowego minimalizowania ryzyka, mentalna modernizacja administracji publicznej, participatory democracy, city guard, demand to comprehensive minimize risk, mental modernisation of public administration

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 137-145.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego