Kształtowanie tradycji społeczności lokalnej na przykładzie recepcji twórczości Adama Kriegera

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Shaping the local community tradition illustrated with the example of reception of artistic work of Adam Krieger

Abstract

Niniejsza praca dostrzegając nadrzędny problem „oswajania” społeczności, która znalazła się na Ziemiach Zachodnich (w wyniku zdarzeń historycznych po 1945 roku), w nowym otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym, skupia się głównie na kwestiach upowszechniania uczestnictwa w kulturze muzycznej, ujętych w dwóch celach: poznawczym i pragmatycznym. Pierwszy służy prezentacji nieznanej dotychczas biografii i twórczości pieśniowej Adama Kriegera, urodzonego w Driesen (obecnie Drezdenko), na tle historyczno – kulturowym epoki baroku. Natomiast pragmatyczny określa plan poszukiwania skutecznych form upowszechniania wiedzy o tym twórcy i jego muzyce, a szczególnie zainicjowanie praktycznych sposobów zaprzyjaźniania się z Kriegerowską sztuką. W rozdziale I przedstawiono okoliczności historyczne w wyniku, których na nowomarchijskiej ziemi zamieszkali osadnicy z różnych regionów Polski i Kresów Wschodnich, zarysowując także przeobrażenia społeczno – kulturowe jakie się tam dokonały. Rozdziały II i III są omówieniem życia i twórczości siedemnastowiecznego poety i kompozytora okresu lipskiego i drezdeńskiego. Kolejny rozdział o charakterze analitycznym stanowi pogłębione studium Kriegerowskich pieśni z basso continuo, aby wykazać, iż osoba twórcy a przede wszystkim treść utworów muzycznych z jej warstwą poetycką i ich wartości formalno – artystyczne, nadają się do zaszczepienia przez obecnych i przyszłych mieszkańców ziemi drezdeneckiej. W rozdziale V ukazano renesans zainteresowań twórczością kompozytora przez muzykologię XIX i XX wieku. Natomiast kolejny segment pracy prezentuje obszerne i wnikliwe przedsięwzięcia lokalnych aktorów kreowania wartości, o charakterze edukacyjno – artystycznym, których celem było wprowadzenie muzyki (najważniejszego klasyka pieśni zwrotkowej), do ogólnospołecznego obiegu. Rzeczona dysertacja relacjonuje również wstępne skutki udostępniania i uprzystępniania kultury muzycznej A. Kriegera, w miejscowym środowisku społecznym, posługując się badaniem pilotażowym. Ponieważ podjęte działania posiadają charakter długofalowy i nie są w pełni zrealizowane, zatem wyciągnięte wstępne wnioski, nie mogą być ostatecznie zweryfikowane.
The thesis discerning an overriding issue of ‘familiarizing’ the community, that found themselves in the Western lands (as a result of historical events after 1945), in a new natural, social and cultural environment, focuses mainly on popularizing the involvement in music culture presented in two aims: cognitive and pragmatic. The first presents the unknown as yet biography and songs’ creation of Adam Krieger, who was born in Driesen (currently Drezdenko), against a historical and cultural background of the Baroque era. The second specifies a plan of searching for effective forms of popularizing a knowledge of the artist and his music and in particular initiating a practical ways of making friends with Krieger’s art. In the first chapter historical circumstances were presented which were both the result of inhabiting of the settlers from different regions of Poland and the Eastern borderlands on nowomarchijska land and a social and cultural transformation that was made there. The second and third chapters discuss the life and works of a seventeenth-century poet and composer of the Leipzig and Dresden period. The following chapter, an analytical type, constitutes a deepen study of Krieger’s songs with basso continuo as to indicate that the artist and above all the content of his works altogether with their poetic aspect and formal-artistic values are suitable for being instilled in present and future residents of Dresden region. The fifth chapter depicts the renaissance of interests of composer’s works through musicology of XIX and XX century. The next part of the thesis portrays extensive and thorough activities of local actors creating educational and artistic values which aim was to introduce music (a prime classical author of strophic song) to general social circulation. The doctoral thesis gives an account to preliminary effects of making music culture of A. Krieger accessible in a local social environment using pilot research. The taken actions have a long-term nature and are not fully carried out therefore initial conclusions that were drawn cannot be finally verified.

Description

Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa

Sponsor

Keywords

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego