O ZAPOBIEGANIU KRYZYSOM W STREFIE EURO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ON THE PREVENTION OF CRISES IN THE EUROZONE

Abstract

Artykuł koncentruje się na zapobieganiu kryzysom w strefie euro. Zaczynam jednak od zarządzania obecnym kryzysem, koncentrując się na jego głównych słabościach i potencjalnych kolizjach z działaniami zapobiegającymi kryzysom. Następnie rozróżniam dwa rodzaje kryzysów: finansowo-fiskalny i fiskalno-finansowy, oraz omawiam ich bezpośrednie i główne przyczyny. Opierając się na tej analizie, pokazuję, w jakim stopniu podjęte dotychczas działania usunęły źródła obydwu typów kryzysu.
***This paper focuses on crisis prevention in the Eurozone. I start, however, with the management of the current crisis, focusing on its main weaknesses and on its potential conflicts with crisis prevention. I then distinguish between two types of crises: the financial-fiscal and the fiscal-financial, and discuss their proximate and underlying causes. Based on the analysis, I discuss to what extent the initiatives taken so far have removed the root causes of both types of crisis.

Description

Sponsor

Keywords

strefa euro,, kryzys finansowo-fiskalny,, kryzys fiskalno-finansowy,, Eurozone,, financial-fiscal crisis,, fiscal-financial crisis

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 145-154

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego