Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Commercial protection of the agri-food sector

Abstract

Przez wiele lat handel artykułami rolno-spożywczymi był wyłączony z procesu liberalizacji handlu. Państwa wysoko rozwinięte stać na bardziej aktywną politykę wspierania własnych producentów i ich środki ochrony rynku są często bardziej skuteczne i skomplikowane niż stosowane przez państwa słabiej rozwinięte. Współczesne tendencje w sektorze rolnym odchodzą jednak od intensywnej polityki handlowej wpierającej eksport i chroniącej dostęp do własnego rynku, na rzecz instrumentów niewpływających negatywnie na handel międzynarodowy skupionych raczej na rozwoju obszarów wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie przyczyn interwencjonizmu w handlu artykułami rolno-spożywczymi oraz charakterystyka środków stosowanych w polityce handlowej w tym przede wszystkim: ceł, kontyngentów, licencji importowych, subsydiów eksportowych oraz norm technicznych i sanitarnych. Przedmiotem artykułu jest także przedstawienie zagadnienia interwencjonizmu rolnego na przykładzie środków stosowanych przede wszystkim w polityce handlowej Unii Europejskiej.
Trading in agri-food products has been exempted from the process of liberalization of commerce for many years. Developed countries can afford a more active policy of supporting their own producers and the instruments of market protection they apply tend to be more efficient and complicated than those of less developed countries. It is a modern tendency in the agricultural sector, however, to abandon the intensive commercial policy of supporting export and protecting access to one’s own market, in favor of instruments that do not have an adverse impact on international trade and focus more on the development of rural areas. The objective of this paper is to show the reasons for interventionism in the trade in agri-food products, and characterize the measures applied in commercial policy, primarily duties, quotas, import licenses, export subsidies, and technical and sanitary standards. Another objective of the paper is to present the issue of agricultural interventionism using the example of measures applied mainly in the commercial policy of the European Union.

Description

Sponsor

Keywords

polityka handlowa, rolnictwo, WTO, commercial policy, agriculture

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 85-93.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego