Education and science as a soft power tool in Slovakia and V4 countries

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Edukacja i nauka jako miękkie narzędzie w Słowacji i krajach V4

Abstract

Already in the Middle Ages, in times of the first universities, education was an important source of knowledge and social status. Nowadays, education, together with its quality and level of teaching, is used as a means of pursuing national interests abroad, as well as influencing local elites, and sometimes even a larger population. High level and good quality of education is one of factors contributing to the relationship between states. The role of education as regards international prestige and the position of individual states has risen in recent years chiefly due to major changes in the global economy and a corresponding shift of values, values which have become important for the modernization of societies. Thus, education has become increasingly important, especially due to the growing significance of knowledge in the globalized world. Education has become an increasingly important factor in international relations and it translates into the soft power of a state.
Edukacja była już ważnym źródłem władzy i statusu w średniowieczu, w czasach pierwszych uniwersytetów. W dzisiejszych czasach edukacja, wraz z jakością i poziomem nauki, jest wykorzystywana jako środek promowania narodowych interesów za granicą, a także wywierania wpływu na lokalne elity, a czasem nawet na większą populację. Wysoki poziom edukacji wysokiej jakości jest jednym z czynników budujących relacje władzy międzypaństwowej. Rola edukacji w międzynarodowym prestiżu i pozycja krajów znacznie wzrosła w ostatnich latach, głównie z powodu poważnych zmian w światowej gospodarce i odpowiedniego przesunięcia wartości, które stały się ważne w procesach modernizacji społeczeństwa. Edukacja staje się zatem coraz ważniejsza, zwłaszcza wraz z rosnącym znaczeniem wiedzy w zglobalizowanym świecie. Edukacja staje się zatem coraz ważniejszym czynnikiem w stosunkach międzynarodowych i przekłada się na miękką siłę kraju.

Description

Sponsor

Keywords

education, science, universities, patents, edukacja, nauka, uniwersytety, patenty

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2019, s. 131-148.

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego