Rozwój elektromobilności w Polsce w kontekście wybranych zagadnień prawa konkurencji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Development of electromobility in Poland within the context of selected issues of competition law

Abstract

Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście wybranych zagadnień prawa konkurencji. Rozważania te, poprzedzone są ogólną charakterystyką polityki państwa zawartą w dokumentach strategicznych określających ramy rozwoju tego sektora. Obecnie elektromobilność jest jednym z fundamentalnych założeń polskiej gospodarki. Ma charakter wielopoziomowy oraz wielopodmiotowy – wymaga współpracy wielu zróżnicowanych podmiotów, to znaczy podmiotów publicznych (władzy centralnej oraz samorządowej), podmiotów prywatnych (sektor techniczny), a także podmiotów ze sfery biznesu oraz nauki. Jest nową dziedziną, będącą w procesie rozwoju. Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące celów, instrumentów oraz działalności różnych podmiotów w tym obszarze. Odnosi się do wybranych zagadnień dotyczących prawa konkurencji, przede wszystkim do monopoli, oligopoli oraz do porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami. Kwestia porozumień została przedstawiona z perspektywy szans oraz zagrożeń dla polskiej gospodarki. Szczególna uwaga została skupiona na rozróżnieniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, która jest destrukcyjna od takiej, która jest konstruktywna, wręcz pożądana i cechuje się niską szkodliwością.
This article aims to present an issue of development of electromobility in Poland from the point of view of selected issues of competition law taking into account the instruments contained in the strategic documents defining the development framework for this sector. At present electromobility is one of the fundamental assumptions of the Polish economy. It has a multi-level and multi-entity character - it requires cooperation of many diverse entities, i.e. public entities (central and local governments), private entities (technical sector), as well as entities from business and science industry. It is a new field that is under development. The article covers issues related to the goals, instruments and activities of various entities in this area. It refers to selected issues related to the competition law, first of all to monopolies, oligopolies and to agreements between enterprises. The issue of agreements was presented from the perspective of opportunities and threats to the Polish economy. Particular attention has been focused on the distinction of cooperation between enterprises, both destructive and constructive, with the latter being desirable and characterized as of minor harm.

Description

Sponsor

Keywords

elektromobilność, electromobility, pojazd elektryczny, electric vehicle, prawo konkurencji, competition law, praktyki ograniczające konkurencje, practices restricting competition

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 69-81

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego