WPŁYW CZYNNIKÓW PRAWNO-PODATKOWYCH NA FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY TYPU REITS W KRAJACH EUROPEJSKICH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE IMPACT OF TAX AND LEGAL FACTORS ON THE FUNCTIONING OF REITS IN EUROPE

Abstract

Real Estate Investment Trusts (REITs) są funduszami inwestycyjnymi, które umożliwiają transfer kapitałów pomiędzy rynkami finansowym i nieruchomości. Ich podstawową cechą jest korzystanie z przywilejów podatkowych, które polegają na braku lub znaczącym obniżeniu podatków od osób prawnych. Celem artykułu jest analiza wpływu czynników prawno-podatkowych na funkcjonowanie REITs w krajach europejskich. W pierwszej części artykułu przedstawiono historie powstania REITs i zasad funkcjonowania funduszy tego typu w krajach europejskich. To pozwoliło z kolei na stworzenie dwóch schematów funkcjonowania REITs, które określone zostały jako modele amerykański i europejski. Podstawowa różnica między tymi modelami związana jest z poziomem restrykcji zawartych w krajowych regulacjach prawnych. Europejskie przepisy legislacyjne mają na celu ochronę interesów i środków inwestorów. To powoduje, że fundusze REITs nie mogą swobodnie kształtować swoich strategii inwestycyjnych i w pełni wykorzystywać potencjału lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości.
***Real Estate Investment Trusts (REITs) are investment funds that allow the transfer of capital between financial markets and real estate markets. Their main feature is the use of tax benefits that rely on the absence, or a significant reduction of corporate tax. This paper aims to analyse the impact of tax and legal factors on the functioning of REITs in European countries. In the first part of the paper, the origins of REITs and the principles of operation of such funds in European countries are presented. There are two schemes according to which REITs function, which are defined as an American and a European model. The main difference between these models is related to the level of restrictions contained in the national regulations. The European legislative provisions are intended to protect the interests of investors and their funds. Consequently, REITs in Europe are not free to develop their investment strategies and fully exploit the potential of local and regional real estate markets. 36

Description

Sponsor

Keywords

REITs,, fundusze nieruchomości,, czynniki prawne,, REITs,, real estate mutual funds,, law factors

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 213-231

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego