ZAGRANICZNE DEZINWESTYCJE BEZPOŚREDNIE – UJĘCIE TEORETYCZNE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

FOREIGN DIRECT DIVESTMENT – A THEORETICAL APPROACH

Abstract

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu teorii, w których odniesiono się do problemu dezinwestycji. Punkt wyjścia stanowi paradygmat eklektyczny Dunninga. Rzeczywiście wydaje się, że pewne „odwrócenie” paradygmatu daje dobre podstawy do interpretacji dezinwestycji. Jest ona wynikiem oddziaływania jednego z czterech czynników: dostosowania do równowagi, uniknięcia ryzyka, rewizji preferencji inwestorów oraz naprawy błędu. Dostosowanie do równowagi opisuje dezinwestycje jako reakcję na dokonane zmiany w otoczeniu. Następnie omówiono teorie internalizacji, lokalizacji i nowej geografii ekonomicznej. W kolejnej części przedstawiono teorie przedsiębiorstwa oraz koncepcje zarządzania, w których można odnaleźć determinanty dezinwestycji. Należą do nich: teorie alternatywne, finansów przedsiębiorstwa, opcje rzeczywiste, przewaga konkurencyjna i kluczowe kompetencje, strategiczna odnowa organizacji oraz outsourcing.
***The aim of this paper is to revise the theory in which a reference was made to the issue of divestment. The starting point of the deliberations is the eclectic paradigm of Dunning. It seems that a certain ‘reversal’ of the paradigm provides a good basis for the interpretation of divestment which is the result of an exposure to one of the four factors: equilibrium adjustment, risk avoidance, revision of investors’ preferences and error correction. Then, theories of internalisation, location and the new economic geography are discussed. In the next section theories and concepts of management companies where the determinants of divestment can be found are presented. These include alternative theories, companies finances, real options, competitive advantage and core competencies, strategic renewal and outsourcing.

Description

Sponsor

Keywords

zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie, teorie, foreign direct divestment, divestment, theory

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 197-212

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego