Kształtowanie trendów w rozwoju „zielonych” zamówień publicznych w świetle uregulowań wspólnotowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Trend shaping in the development of Green Public Procurement and the European Union law regulations

Abstract

Termin „zielone” zamówienie odnosi się do takiego postępowania, w którym zamówienie uwzględnia przynajmniej jeden z czynników środowiskowych już na etapie określenia potrzeb, zdefiniowania przedmiotu zamówienia, sformułowania specyfikacji technicznych, wyboru kryteriów udzielenia zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia. Celem zielonych zamówień publicznych jest w możliwie najszerszym zakresie uwzględnianie kwestii środowiskowych w procedurach przetargowych. Główną ideą ekologicznych zamówień publicznych jest ustalenie jasnych i ambitnych kryteriów środowiskowych dla produktów i usług. Nie bez znaczenia jest działalność Komisji Europejskiej w tym zakresie. Należy zachęcać przedsiębiorstwa do rozwijania technologii środowiskowych. Nie wolno zapominać, że bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i surowców będzie korzystne dla środowiska i całej gospodarki. Ze względu na interes społeczny, poprawę jakości życia i stanu środowiska naturalnego ważne jest, aby w zamówieniach publicznych aspekty środowiskowe były uwzględniane w możliwie jak najszerszym zakresie. Należy podkreślić, że co prawda „zielone” zamówienia publiczne stanowią instrument dobrowolny, niestety obecnie kryteria środowiskowe są przez polskich zamawiających stosowane nad wyraz rzadko.
Green Public Procurement denotes a proceeding in which the procurement process involves at least one environmental factor already present at the needs assessment stage, when the subject of procurement is defined, its technical specifications formulated, and the procurement criteria or the manner in which it will be conducted are decided upon. The aim of the GPP is to determine the environmental issues in the tendering procedures to the fullest possible extent. The main idea behind the GPP is establishment of clear and challenging ecological criteria for products and services. Green Public Procurements are not obligatory, only recommended, and sadly not at all popular in Poland where ecological criteria in tenders are seldom respected, despite the fact that if properly promoted, in a long perspective GPP could bring considerable profits to all the environment.

Description

Sponsor

Keywords

zamówienia publiczne, zielone zamówienia publiczne, kryteria środowiskowe, dyrektywy Unii Europejskiej, Komunikat Komisji Europejskiej, ekologiczne, środowisko, procedura zamówień, postępowanie przetargowe, GPP, Green Public Procurement, public procurement, resolution, directives, environment, environmental friendly, implementation, procurement, legal aspects, ecological criteria, European standards, EU, European Commission

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 49-58

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego