KRSS - Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

This paper presents a new research tool: the KRSS (Questionnaire on Coping with Ability Loss). The questionnaire is used to determine the stage of the process of coping with ability loss that the interviewee with acquired disability is at. The theoretical premise derives from the classic work by Elisabeth Kübler-Ross (2007) on coping with death, where several subsequent stages were identified: shock and denial; bargaining; depression; acceptance. Work on the questionnaire progressed in several steps: first, characteristic symptoms of each stage were described; then a set of statements linked to each stage was prepared; these were assessed by competent judges; next, the quality and number of statements were verified; a preliminary version of the questionnaire containing 39 sets was used to test 274 persons with acquired disabilities; the accuracy and reliability of each of the five scales and each of their positions was verified on the basis of the results; last, the final version of the questionnaire was produced, containing 27 statements. From this lengthy process was born a tool for diagnosing the current stage of coping with ability loss that is both short and simple to use. An accurate diagnosis of the coping stage may be a good basis for tailoring the professional activisation services to best fit the unique functioning of the individual in question.
Artykuł prezentuje nowe narzędzie: KRSS - Kwestionariusz radzenia sobie ze strata sprawności. Narzędzie służy do rozpoznania etapu w procesie radzenia sobie ze strata sprawności u osób z nabyta niepełnosprawnością. Założenia teoretyczne narzędzia opierają się na klasycznej koncepcji Elizabeth Kübler-Ross (2007), dotyczącej radzenia sobie ze śmiercią według kolejno po sobie następujących etapów: szoku i zaprzeczania; gniewu; targowania się; depresji; akceptacji. Prace nad narzędziem obejmowały kilka kroków: opis charakterystycznych objawów każdego etapu; przygotowanie zestawu stwierdzeń przyporządkowanych do każdego etapu; ocena trafności stwierdzeń przez sędziów kompetentnych; weryfikacja jakości i liczby stwierdzeń; przebadanie 274 osób z nabytą niepełnosprawnością wersja pierwotna, zawierająca 39 stwierdzeń; ocena trafności i rzetelności pięciu skal oraz pozycji dla ka%dej skali na podstawie wyników badania; opracowanie wersji ostatecznej narzędzi, zawierającej 27 stwierdzeń. W wyniku tego całego procesu udało się uzyskać krótkie i proste w stosowaniu narzędzie do diagnozy aktualnego etapu radzenia sobie z utrata sprawności. Właściwa diagnoza daje podstawy do dostosowania usług w ramach aktywizacji zawodowej do specyfiki funkcjonowania osoby, znajdującej się w danym etapie procesu radzenia sobie z utrata sprawności.

Description

Sponsor

Artykuł przygotowany w ramach systemowego projektu badawczego finansowanego ze srodków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i mo%liwosci osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010. Lider projektu - Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, partner naukowy - SWPS w Warszawie. Kierownik Zespołu Badawczego SWPS: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezinska. Informacje o projekcie: www.aktywizacja2.swps.pl

Keywords

Citation

Brzezińska, A. I., Wolski, P. (2010). KRSS - Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Polskie Forum Psychologiczne, 2, 89-111.

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego