Mediacja w Kodeksie postępowania administracyjnego jako instytucja służąca realizacji zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Mediation as an instrument for the implementation of the principle of amicable settlement of disputesin the Code of Administrative Procedure

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest omówienie instytucji mediacji jako realizacji zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych, zawartej w art. 13 Kodeksu postępowania administracyjnego. Na wstępie zostało przedstawione znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów zarówno w kontekście społecznym, jak i prawnym. Ponadto poddano analizie cel wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz instytucji mediacji, zasady dopuszczalności mediacji z uwzględnieniem przesłanek pozytywnych oraz negatywnych, a także omówiono przebieg samej mediacji.
The purpose of this article is to discuss the institution of mediation as an instrument for the implementation of the principle of amicable settlement of disputes set forth in article 13 of the Code of Administrative Procedure. At the beginning, the importance of mediation as an alternative method of resolving disputes in both the social and legal context was presented. In addition, the purpose of introducing the principle of amicable resolution of disputes and the institution of mediation to the Polish legislation was analyzed, as well as the principle of admissibility of mediation taking into account positive and negative premises, and the course of mediation itself was briefly discussed.

Description

Sponsor

Keywords

mediacja w administracji, mediation in administration, mediacja, mediation, zasada polubownego rozstrzygania sprawy, the principle of amicable settlement of disputes

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 251-264

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego