A Political Economy of Trans-Border Migration Crises and Human Trafficking in Africa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Uwarunkowania gospodarcze i polityczne transgranicznych kryzysów migracyjnych i handlu ludźmi w Afryce

Abstract

Encouraged by porous border boundaries in Africa, trafficking in persons and objects is a demand-driven global venture that has market potential for: commercial sex, cheap labour, terrorism, and drug-related crimes. Most African States, especially Nigeria, have been reputed as hardliners in encouraging these illicit trends. Chief among the motivating factors include: domestic insecurity, political instability, economic recession, and institutional failure, etc. Amongst other instigating factors however, this paper takes a cursory look at the relationship between the twin crime of trans-border migration crises and human trafficking in Nigeria, and the attendant political economic implications on the Nigerian polity. Data relied on are largely gotten from secondary sources. The paper employs the neoclassical political economic theory of migration. Findings from conceptual and theoretical reviews of literatures show that the incentive for human trafficking and migration-related offences is not only profit driven but also a fall-out from institutional failure. The paper recommends a taut border security, which can disallow border-related crimes like drug and human trafficking. The paper also sues for people-oriented leadership that will eschew illicit crimes such as the above.
W związku z nieszczelnością granic w państwach Afryki, przemyt ludzi i dóbr stał się napędzanym popytem, globalnym procederem obejmującym komercyjne usługi seksualne, niewolniczą pracę, terroryzm oraz przestępczość narkotykową. Większość państw Afryki, a w szczególności Nigeria postrzegana jest jako państwo umożliwiające tego typu proceder. Najważniejszymi powodami zaistniałej sytuacji są: niski poziom bezpieczeństwa wewnętrznego, niestabilność polityczna, recesja ekonomiczna oraz upadek instytucji państwowych. Spośród wielu czynników wspierających taki stan rzeczy niniejszy artykuł zwraca szczególną uwagę na relację pomiędzy kryzysem migracyjnym oraz handlem ludźmi w Nigerii oraz towarzyszącymi mu efektami nigeryjskiej polityki gospodarczej. Dane zastosowane w badaniu pochodzą ze źródeł wtórnych. Niniejszy artykuł opiera się na neoklasycznej teorii polityki ekonomicznej migracji. Przegląd literatury przedmiotu z zakresu koncepcji teoretycznej wskazuje, iż handel ludźmi oraz przestępstwa związane z nielegalną migracją są dokonywane nie tylko w związku z potencjalnym zyskiem, ale także dokonują się w wyniku upadku instytucji państwa. Niniejszy artykuł stanowi rekomendację do zwiększenia bezpieczeństwa granic, co doprowadziłoby do ograniczenia przestępczości transgranicznej takiej jak przemyt narkotyków i handel ludźmi. Autor wzywa także do przywództwa zorientowanego na potrzeby ludzi, które mogłoby przyczynić się do ograniczenia procederów wymienionych powyżej.

Description

Sponsor

Keywords

migration, human trafficking, drug trafficking, terrorism, commercial sex, neoclassical political economy, migracja, handel ludźmi, przemyt narkotyków, terroryzm, komercyjne usługi seksualne, neoklasyczna polityka ekonomiczna

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 71-81.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego