SUBKULTUROWE I POSTSUBKULTUROWE POWROTY A RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE W RODZINIE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

COMEBACKS OF SUBCULTURES AND POST SUBCULTURES AND INTERGENERATIONAL RELATIONS IN THE FAMILY

Abstract

Przez wiele lat subkulturowa aktywność młodzieży odgrywała znaczącą rolę w procesie socjalizacji, szczególnie na jej wtórnym etapie. Dorastająca młodzież, wzmocniona wcześniejszymi i równoległymi doświadczeniami wyniesionymi z grup rówieśniczych i szkoły, wkraczając w sfery subkulturowych subświatów, sytuowała się w opozycji do rodziców i dorosłych, ich norm, wartości, wzorów zachowań, ich sposobu postrzegania świata i w nim funkcjonowania. Subkulturowość wyostrzała podziały pomiędzy młodzieżą i młodością a dorosłymi i dorosłością. Subkultury młodzieżowe inicjowały i wyznaczały kierunki przemian zarówno relacji międzypokoleniowych, jak i rozwoju zachodniej cywilizacji. Gdy jednak subkultury młodzieżowe wracały po latach w swoich kolejnych subkulturowych wcieleniach, nierzadko powyżej zasygnalizowany element przestawał w ogóle istnieć. Różnice i podziały pomiędzy pokoleniami w rodzinie zanikały, a innowacyjny potencjał ulegał osłabieniu. Prezentowany artykuł stanowi próbę przyjrzenia się kilku przykładom subkulturowych powrotów i ich konsekwencjom.
*For many years the activity of youth subcultures have played a significant role in the socialisation process, especially in its secondary stage. The growing up youth, when entering subculture (sub)worlds ‘reinforced’ by the set of school and peer group experiences, positioned themselves against parents and adults, their norms and values, patterns of behaviour and ways of world perception. Subculture activity sharpened the differences between the young and the adult, the youth and the adulthood. Youth subcultures initiated many innovations and changes both within intergenerational relations as well as within the progress of Western civilisation as a whole. In contrast, when years later those ‘old’ subcultures return, they do not have the same features any longer. The differences and divisions between generations in the family disappear and the innovative potential becomes much weaker. The paper is an attempt to take a closer look at selected examples of comebacks of a subculture and their consequences.

Description

Sponsor

Keywords

subkultura, postsubkultura, pokolenie, napięcia pomiędzy pokoleniami w rodzinie, subculture, post subculture, generation, intergenerational tension in the family

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 65-74

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego