(Post)kolonialne miasta Europy Środkowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Byłe kraje satelickie Związku Radzieckiego są postrzegane jako kultury postkolonialne, z czego można można wnioskować, że także ich stolice powinny posiadać cechy postkolonialne. Postkolonialne tożsamości miast środkowoeuropejskich pozostają prawie niezauważone. Artykuł ma na celu wypełnienie tej luki poprzez ukazanie szczególnej postkolonialnej struktury miast takich jak Berlin, Budapeszt, Praga i Warszawa. Poprzez analizę postkolonialnych i kolonialnych właściwości środkowoeuropejskich miast autorka dochodzi do definicji miasta (post)kolonialnego. Prezentacja tej koncepcji w kontekście historycznym, kulturalnym i politycznym pozwala na głębsze zrozumienie zmian, jakim ulegają tożsamości środkowoeuropejskich miast po roku 1989.
Former satellite countries of the Soviet Union are perceived as postcolonial cultures, which means that their capitals should also possess postcolonial characteristics. Postcolonial identities of Central European cities remain almost unnoticed. The article aims at filling this gap by showing the particular postcolonial structure of cities such as Berlin, Budapest, Prague and Warsaw. The author defines the (post)colonial city by means of postcolonial and colonial analysis of the features of Central European cities. The presentation of this concept in a historical, cultural and political context allows for a deeper understanding of changes that the identities of Central European cities have been experiencing since 1989.

Description

Sponsor

Keywords

Miasto, Postkolonializm, Europa Środkowa, Komunizm, Transformacja, Westernizacja, City, Postcolonialism, Central Europe, Communism, Transformation, Westernisation

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 137-148

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego