WŁASCIWOSCI SAMOWIEDZY NA PRZEŁOMIE PÓZNEJ ADOLESCENCJI I WCZESNEJ DOROSŁOSCI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

CHARACTERISTICS OF SELF-KNOWLEDGE DURING TRANSITIONAL PERIOD BETWEEN LATE ADOLESCENCE AND EARLY CHILDHOOD

Abstract

The basic purpose of this study was to define qualities of self-knowledge in the transitional period between late adolescence and early adulthood. For that reason there has been constructed “The self-knowledge questionnaire”. That tool has been created in a way enabling in the future research to compare the youth developing properly and youth with light mental retardation. The research was based on the assumption that cognitive definition and judgement oneself are made in the context of judgement of other people. The results indicate that most people reaching adult age do not notice the features that differ them at the essential level from other people of the same age level. Relatively high self-judgement may be considered to be a characteristic trait of the presented group. The results suggest that the process of getting out of the identity crisis being characteristic for adolescence is accompanied with high optimism and high self-judgement. That article presents the first step of the more complex research project concerning the self-structure of adolescents with the light mental retardation.

Description

Niniejszy tekst stanowi sprawozdanie z pierwszego etapu szerszego projektu badawczego poswieconego badaniom nad struktura Ja u młodzie9y z lekkim uposledzeniem umysłowym znajdujacej sie w okresie adolescencji (Krzywicki, 1999, 2000; Brzezinska, Krzywicki, w przyg.). Przyjelismy, za Hodappem, Burackiem i Ziglerem (1998, s. 7-9) tzw. rozwojowe podejscie do analizy sposobu funkcjonowania osób z uposledzeniem umysłowym, co oznacza, i9 mo9na dokonywac transferu wiedzy o mechanizmach rozwoju z osób bez uposledzenia na osoby z uposledzeniem. Mo9na te9 wobec tego stosowac narzedzia diagnostyczne oparte na tych samych zasadach konstrukcji formalnej. Poniewa9 zamierzeniem jednego z autorów jest przeprowadzenie analizy porównawczej w zakresie tak tresciowego, jak i formalnego aspektu organizacji struktury Ja u młodzie9y z uposledzeniem umysłowym w stosunku do młodzie9y bez uposledzenia powstał problem konstrukcji jednego narzedzia – opartego na tych samych zasadach, trafnego i rzetelnego, dajacego rzeczywiscie mo9liwosc porównywania uzyskanych wyników. Badaniem własciwym objeto grupe 58 osób w wieku 19-22 lat, kolejnych studentów I roku Kolegium Nauczycielskiego we Włocławku, w tym 48 kobiet i 10 me9czyzn. Udział w badaniu był dobrowolny. Badanie było anonimowe, uczestniczace w nim osoby podawały jedynie dane dotyczace płci i wieku. Ich zadaniem było ustosunkowanie sie do twierdzen zawartych w Kwestionariuszu Samowiedzy i udzielenie odpowiedzi poprzez zaznaczenie na arkuszu odpowiedzi własciwego dla ich wyboru miejsca na skali ocen. Badania przeprowadzono w lutym 2001 roku. Badani wykazali wysoki poziom zarówno samooceny ogólnej, jak i samooceny w zakresie wyró9nionych sfer. Stosunkowo mała grupa osób okresliła własne cechy jako wyraznie specyficzne (tj. odmienne od swoich rówiesników). Wiekszosc badanych osób uznała, 9e nie ró9nia sie w zasadniczym stopniu od rówiesników lub te9 ró9nice te sa stosunkowo mało znaczace. Wyniki przeprowadzonego badania upowa9niaja do postawienia wniosku, i9 osoby na przełomie póznej adolescencji i wczesnej dorosłosci (reprezentowane przez osoby w wieku 19 – 22 lat) nie dostrzegaja u siebie cech odró9niajacych je w zasadniczym stopniu od innych osób w tym samym wieku.

Sponsor

Keywords

Citation

Czasopismo Psychologiczne, 2001, 7 (1), 87-94.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego