Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych

dc.contributor.advisorBuksiński, Tadeusz. Promotor
dc.contributor.authorMakowski, Piotr
dc.date.accessioned2010-06-07T07:15:46Z
dc.date.available2010-06-07T07:15:46Z
dc.date.issued2010-06-07T07:15:46Z
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii: Zakład Filozofii Społecznej i Politycznejpl_PL
dc.description.abstractRozprawa stanowi próbę przestawienia konkurencyjnej względem współcześnie dominujących stanowisk charakterystyki etyki naturalistycznej w oparciu o pojęcia dobra i powinności. Praca składa się z II części: meta-teoretycznej, w której Autor najpierw wprowadza problematykę podstawowych dla etycznej refleksji pojęć dobra i powinności, analizując i objaśniając elementarne, związane z nimi zależności pojęciowo-semantyczne. Następnie zarysowuje szeroką, wewnętrznie heterogeniczną, lecz spójną perspektywę rozważań nad naturalizmem etycznym (dotyczącą kwestii semantycznych, epistemologicznych, metafizycznych i normatywnych), która ukazuje zalety tego stanowiska metaetycznego względem innych opcji. W drugiej części pracy Autor dokonuje interpretacji poglądów Philippy Foot, Rüdigera Bittnera i Hansa Krämera, stanowiących reprezentatywną próbę współczesnych normatywnych teorii, wykorzystując w tym celu aparat pojęciowy oraz podstawowe wyniki, uzyskane w części pierwszej rozprawy. Interpretacja tych teorii pozwala ukazać kierunki myślenia naturalistycznego, wykazać jego błędy oraz zespół akceptowalnych i atrakcyjnych poznawczo wyników dla współczesnej metaetyki i etyki normatywnej. W perspektywie naturalistycznej moralność relacji międzyludzkich i związana z nią powinność okazują się tylko częścią etyki, którą uzupełnia pełnoprawna etycznie teoria dóbr i norm indywidualnych. pl_PL
dc.description.abstractThe thesis is an attempt at showing characteristics of naturalistic ethics based on the concepts of goodness and duty, characteristics which are competitive to the contemporary mainstream views.Dissertation is built of two parts: meta-theoretical, in which the Author introduces a reader into the concepts of goodness and duty, which are elementary for ethical reflection, and shows its conceptual-semantic subjections. Next, he gives a broad, heterogenic, yet compact perspective of investigation concerning ethical naturalism (involving semantic, epistemological, metaphysical and normative issues), which allows to show the virtues of this metaethical stance in comparison to another. In the second part, Author interprets the views of Philippa Foot, Rüdiger Bittner and Hans Krämer, which can be understood as representative samples of contemporary normative theories. The interpretation is based on the conceptual apparatus and elementary results given by the first part of the thesis; it allows to show some trends of naturalistic reflection; and to reveal its errors as well as a set of results, which are attractive and acceptable to contemporary metaethics and normative ethics. In naturalistic perspective, the morality of interpersonal relations and the duty connected with them appear to be only a part of ethics, a part which is complemented by the fully-fledged ethics of individual goods and norms.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/428
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectDobropl_PL
dc.subjectGoodnesspl_PL
dc.subjectPowinnośćpl_PL
dc.subjectDutypl_PL
dc.subjectMoralnośćpl_PL
dc.subjectMoralspl_PL
dc.subjectEtykapl_PL
dc.subjectEthicspl_PL
dc.subjectNaturalizmpl_PL
dc.subjectNaturalismpl_PL
dc.titleStatus dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznychpl_PL
dc.title.alternativeStatus of Goodness and Duty in Contemporary Naturalistic Ethicspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego