Percepcja emocjonalności rodziców a funkcjonowanie emocjonalne młodzieży

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The emotional perception of parents and emotional functioning of youth

Abstract

Rozprawa doktorska „Percepcja emocjonalności rodziców a funkcjonowanie emocjonalne młodzieży” mieści się w nurcie badań dotyczących społeczno-rodzinnych uwarunkowań rozwoju jednostki. Treść niniejszych rozważań oscyluje wokół procesu transmisji międzypokoleniowej w sferze przyswajania i utrwalania wzorców emocjonalnego reagowania w środowisku rodzinnym. Badania nad emocjonalnością obu pokoleń znajdują swoje oparcie w koncepcji otwartości emocjonalnej Johna Stewarta (2002), ze szczególnym uwzględnieniem dwóch jej aspektów: skłonności do emocjonalnego samo-ujawniania i odkrywania siebie oraz receptywności myśli i uczuć drugiego człowieka. Przedłożona dysertacja ma charakter empiryczny i dotyczy związków kompetencji emocjonalnych rodziców (osobno matek i ojców) z funkcjonowaniem emocjonalnym ich dorastających synów. Jest także prezentacją powiązań pomiędzy skrajnym poziomem umiejętności emocjonalnych badanych dorosłych a reagowaniem emocjonalnym adolescentów i siłą więzi uczuciowej, łączącej młodzież z rodzicami. Warunkiem przeprowadzenia wspomnianych analiz stała się operacjonalizacja pojęcia dojrzałości emocjonalnej, będącego punktem odniesienia dla dalszych ustaleń badawczych.W świetle uzyskanego materiału empirycznego dokonano podziału rodziców na dwie grupy, tj. osób o niskim i wysokim poziomie dojrzałości emocjonalnej. To z kolei stworzyło możliwość porównania sposobu reagowania emocjonalnego obu generacji i ocenienia go z różnych perspektyw.
Doctoral dissertation, "The perception of parents' emotional and emotional functioning of youth" is in the current research on the social development of the individual family circumstances. The content of this discussion revolves around the process of intergenerational transfer in the field of acquisition and perpetuation of patterns of emotional response in a family environment. Studies on the emotionality of both generations find their basis in the concept of emotional openness John Stewart (2002), focusing on two aspects: a tendency to emotional self-disclosure and self discovery, and receptivity thoughts and feelings of others. Submitted dissertation is empirical and emotional competence relates to compounds parents (mothers and fathers separately) emotional functioning of their adolescent sons. There is also a presentation of the links between the extreme levels of adults surveyed emotional skills and adolescent emotional response and emotional bond strength, connecting young people with their parents. Condition for carrying out these analyzes has become operationalization of the concept of emotional maturity, which is the reference point for further research findings. In the light of empirical material obtained was divided parents into two groups, ie those with low and high levels of emotional maturity. This in turn has created an opportunity to compare the response to both emotional generation and evaluate it from different perspectives.

Description

Wydział Nauk Społecznych:

Sponsor

Keywords

Dojrzałość emocjonalna, Emotional maturity, kompetencje emocjonalne, Emotional competence, Emocjonalne samo ujawnianie i odkrywanie siebie, Emotional self disclosure and discovery of each other's thoughts, Receptywność myśli uczuć, Feelings receptivity

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego