Interrelation between Cross-Border Cooperation (CBC) and Social Capital: Conceptual Framework

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Związek między współpracą transgraniczną a kapitałem społecznym: ramy koncepcyjne

Abstract

This article tracks the definitional debates on social capital to demonstrate the many-sided nature of it. Referring to the relational nature of social capital, this paper regards it as an output of cross-border cooperation. The basis of social capital is social interaction, and cross-border cooperation facilitates and reinforces it in equal measure across national borders. Therefore, this article considers cross-border cooperation as one way to generate formal/informal, linking, bonding, bridging, transnational and other varieties of social capital.
Artykuł analizuje dyskusję na temat definicji kapitału społecznego, aby wykazać jego wielostronny charakter. W odniesieniu do relacyjnego charakteru kapitału społecznego, artykuł traktuje go jako wynik współpracy transgranicznej. Podstawą kapitału społecznego jest interakcja społeczna, a współpraca transgraniczna w równym stopniu ułatwia jak i wzmacnia interakcję ponad granicami państwowymi. Dlatego w niniejszym artykule współpraca transgraniczna traktowana jest jako metoda generowania formalnych/nieformalnych, łączących, wiążących, pomostowych, transnarodowych i innych odmian kapitału społecznego.

Description

Sponsor

Keywords

social capital, cross-border cooperation (CBC), cross-border settings, social interaction, kapitał społeczny, współpraca transgraniczna, otoczenie transgraniczne, interakcja społeczna

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, 2018, s. 27-47.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego