Российская провинция: практики преодоления дефицита власти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Russian Province: the Practice of Overcoming the Power Deficit
Rosyjska prowincja: praktyka pokonywania deficytu władzy Streszczenie

Abstract

In this article, the author, addressing different aspects of Russian culture, tries to understand how the institutions of power can function in the Russian provinces, and how they can be perceived by society. Power is distributed unevenly, which results in its deficit. From the author’s point of view, modern practices may have an important cultural basis, involving a special relation to the province, which has traditionally been reflected in political discourse. The author believes that in the Russian provinces, there is an objective power deficit in institutions, which speaks, on the one hand, of a certain disregard for the province, and, on the other hand, testifies to the strength of the resistance to local initiatives and the legal nihilism that has become part of the philosophy of the Russian provincial. This in turn affects a fairly critical attitude towards the political power. A person is no longer capable of trusting the authorities and seeking support from them. The policy of the federal government in modern Russia gives rise to serious gaps between the center and the provinces, which can lead to a specific perception of power itself, and also lead to the formation of anarchic attitudes.
W artykule autor, odwołując się do rozmaitych aspektów kultury rosyjskiej, próbuje zrozumieć jak instytucje władzy mogą funkcjonować na rosyjskiej prowincji i jak mogą być postrzegane przez społeczeństwo. Władza jest rozłożona nierównomiernie, co powoduje jej deficyt. Z punktu widzenia autora współczesne praktyki mogą mieć istotne umocowanie kulturowe, obejmujące szczególny stosunek do prowincji, tradycyjnie znajdujący odzwierciedlenie w dyskursie politycznym. Autor uważa, że w przestrzeni rosyjskiej prowincji istnieje obiektywny deficyt instytucji władzy, który z jednej strony mówi o pewnym lekceważeniu prowincji, a z drugiej świadczy o sile oporu wobec inicjatyw lokalnych i nihilizmie prawnym, który stał się częścią filozofii mieszkańca rosyjskiej prowincji. To z kolei wpływa na dość krytyczny stosunek do władzy politycznej. Osoba nie jest w stanie bardziej zaufać władzom i uzyskać od nich wsparcia. Polityka rządu federalnego we współczesnej Rosji powoduje poważne różnice między centrum a prowincją, które mogą wpływać na specyficzne postrzeganie samej władzy, a także na kształtowanie postaw anarchistycznych.
В данной статье автор, обращаясь к различным сюжетам русской культуры, рассуждает об особенностях функционирования институтов власти в российской провинции. С точки зрения автора, современные политические практики основываются на значительных культурных основаниях и специфическом отношении к провинции. Власть распределяется неравномерно, и это в полной мере сказывается на её дефиците применительно к провинциальному политическому дискурсу. Автор считает, что в российской провинции сущест- вует объективный дефицит институтов власти, говорящий, с одной стороны, об определённом пренебрежении провинцией со стороны власти, а, с другой сто- роны, свидетельствующий о силе сопротивления инициативам власти на местах и правовом нигилизме, ставшем частью мировоззренческой философии россий- ского провинциала. Представленность человека самому себе определяет доста- точно критическое отношение к власти. Человек больше не способен доверять институтам власти и искать у них поддержки. Политика федеральной власти в современной России порождает серьёзные разрывы между центром и провин- цией, что не может не сказываться на специфическом восприятии самой власти, а также влияет на формирование анархических установок.

Description

Sponsor

Keywords

anarchy, power, state, province, Russian culture, anarchia, władza, państwo, prowincja, prowincja, kultura rosyjska, безвластие, власть, государство, провинция, русская культура

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2018, s. 135-151.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego