"We are hope, you are the eternal khan.” Authoritarian regimes and protest opportunities in Central Asia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

“My jesteśmy nadzieją, ty wiecznym chanem”. Reżimy autorytarne i możliwości kontestacji w Azji Centralnej

Abstract

The aim of this text is to analyze the political determinants deciding the functioning of the opposition and contentious practices in undemocratic regimes of Central Asia. The analysis is based on five countries with varying degrees of authoritarianism and allows us to trace the relations between the political context and protest activities, which in the different forms depending on the local structure of power, have taken place in all five of the countries in the region. The example of Central Asian countries supports the ideas about the patterns of protest being dependent on the type of political regime. Moreover, one may observe the growing role of Internet activism in informing and mobilizing public opinion, encouraging the expression of opinion, collecting various resources, provoking support, and building a network of relations within the civil society. Finally, the research shows that the more repressive the regime is, the smaller the opportunity for using traditional forms of protest, and in extreme cases contestation is limited to the Internet.
Celem niniejszego tekstu jest analiza politycznych uwarunkowań funkcjonowania opozycji oraz praktyk kontestacyjnych w reżimach niedemokratycznych Azji Centralnej. Oparcie analizy na pięciu krajach o zróżnicowanym nasileniu autorytaryzmu pozwala prześledzić zależności pomiędzy kontekstem politycznym i działaniami protestacyjnymi, które w różnej, uwarunkowanej strukturą władzy, formie występowały we wszystkich pięciu krajach regionu. Artykuł, posługując się przykładem krajów Azji Centralnej, dostarcza empirycznej dokumentacji pomysłów o istnieniu wzajemnej zależności między repertuarami kontestacji a typami reżimu politycznego. Ponadto eksponuje on rolę aktywizmu internetowego w informowaniu, mobilizowaniu opinii publicznej, skłanianiu do wyrażania opinii, gromadzeniu różnych zasobów, prowokowaniu poparcia oraz budowaniu sieci relacji w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Wreszcie, jak wskazuje niniejszy tekst, im większy poziom represyjności reżimu, tym mniej możliwości użycia tradycyjnych form kontestacji, a w skrajnych przypadkach kontestacja ogranicza się do przestrzeni online.

Description

Sponsor

Keywords

Central Asia, authoritarianism, protests, contention, repression, Azja Centralna, autorytaryzm, opposition, protest, kontestacja, represja, opozycja

Citation

Przegląd Politologiczny nr 1/2019, s. 173-187.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego