Radykalne uproszczenie prawa podatkowego w ujęciu Paula Kirchhofa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Wróblewski, Bartłomiej P.

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Radical simplification of tax law based on Paul Kirchhof’s concept

Abstract

Artykuł dotyczy koncepcji Paula Kirchhofa uproszczenia prawa podatkowego. Została ona przedstawiona w projekcie "Bundessteuergesetzbuch: Ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts" (Federalny kodeks podatkowy: projekt reformy dla odnowienia prawa podatkowego [2011]). Projekt uproszczenia prawa podatkowego Kirchhofa jest próbą odpowiedzi na dobrze rozpoznane słabości współczesnych systemów podatkowych i powtarzające się wezwania do ich reformy. Choć kodeks został stworzony z myślą o Niemczech, nieukrywane ambicje heidelberskiego profesora są większe. Zgodnie z nimi jego koncepcja uproszczenia prawa podatkowego może być zastosowana w innych państwach, a częściowo także w regulacjach podatkowych w prawie Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z motywacjami Kirchhofa, przyjętymi przez niego założeniami, a także podstawowymi regulacjami projektu. W miejsce ponad 30 podatków występujących w prawie niemieckim projekt pozostawia jedynie cztery: podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn, podatek obrotowy oraz podatek akcyzowy. Znacznie ograniczona została liczba wyjątków, zwolnień i regulacji szczególnych. W efekcie zamiast ponad 50 000 paragrafów obowiązującego prawa podatkowego proponowana regulacja zawiera tylko 237 paragrafów. Jest to pierwsze omówienie koncepcji Kirchhofa w polskiej doktrynie prawa. Zdaniem autora artykułu przedstawiony przez Kirchhofa kodeks zasługuje na pozytywną ocenę, może być wzorem dla nadaktywnego ustawodawcy oraz inspiracją dla reform systemów podatkowych we współczesnym świecie. Autor artykułu dostrzega jednak problem uzyskania przez tego rodzaju projekt trwałej akceptacji doktryny prawa, partii politycznych i opinii publicznej.
***The paper deals with Paul Kirchhof’s concept of simplification of tax law, presented in the book "Bundessteuergesetzbuch: Ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts" (Federal tax code: proposal of a reform to renewing tax law, 2011). It was drafted as an attempt to find a solution to the generally recognised but prevailing weaknesses of contemporary tax systems, as well as repeated voices demanding their substantial reforms. Although the Federal tax code was intended for German use, Paul Kirchhof ’s proposal was more ambitious. His concept of simplification of tax law could also be implemented in other countries, and, at least partly, in tax regulations of the European Union law. The aim of this paper is to present Paul Kirchhof ’s main assumptions and premises, as well as basic regulations of the proposed new tax. In place of thirty different taxes existing under present German tax law Kirchhof proposed only four: income tax, gift and inheritance tax, turnover tax and excise tax. Additionally he significantly reduced the number of exemptions, exceptions and specific regulations. As a result, out of the previous more than 50,000 articles of the existing tax regulations, the proposed tax code contains only 237. This paper is the first one in Polish legal doctrine literature that addresses Kirchhof ’s concept, and contains its positive evaluation. It is stressed that it may well serve as a model for over-active legislator and become an inspiration for reforms of tax systems in the modern world. Its implementation, however, might be difficult, because it requires first the lasting acceptance by legal doctrine, political parties, as well as the public opinion. 50

Description

Sponsor

Keywords

prawo podatkowe, reforma prawa podatkowego, kodeks prawa podatkowego, inflacja prawa, uproszczenie prawa, podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn, podatek obrotowy, podatek VAT, akcyza, Paul Kirchhof, tax law, tax law reform, tax code, tax law simplification, income tax, inheritance tax, turnover tax, VAT, excise tax, Paul Kirchhof

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 91-104

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego