LIBERALIZACJA HANDLU MIĘDZY KRAJAMI AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

LIBERALISATION OF INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE IN SOUTHEAST ASIA

Abstract

W niniejszej pracy badaniu poddano związek liberalizacji polityki handlowej z dynamiką realnego importu towarów w wybranych dziesięciu państwach Azji Południowo-Wschodniej. Estymacje przeprowadzono, wykorzystując modelowanie danych panelowych, skonstruowanych na podstawie rocznych obserwacji z lat 1981-2007. Oszacowano elastyczność dochodową, cenową oraz ustalaną wobec zmian stawki celnej, posługując się zlinearyzowaną zagregowaną funkcją popytu na import. Wyniki estymacji wykazały, że PKB i ceny relatywne są istotnymi argumentami takiej funkcji. Import towarów w badanych państwach azjatyckich okazał się elastyczny w stosunku do wzrostu dochodu. Oznacza to, że wzrost gospodarczy, ceteris paribus, skojarzony jest z coraz szybszym powiększaniem się importu. Może to wskazywać na potencjalne niebezpieczeństwo pogorszenia się deficytu handlowego. Równocześnie popyt na import towarów charakteryzował się niską elastycznością cenową. Sugeruje to nieskuteczność dewaluacji waluty krajowej jako instrumentu poprawy bilansu handlowego. Uzyskane wyniki analiz ilościowych wskazują, że redukcja barier celnych i pozacelnych istotnie zwiększa tempo wzrostu realnego importu towarów. Można zatem stwierdzić, że liberalizacja handlu efektywnie stymuluje wyminę z krajami Azji Południowo-Wschodniej wówczas, gdy zmniejszenie obciążeń celnych łączy się z szerszym otwieraniem się gospodarek na konkurencję międzynarodową.
This paper analyses the relationship between the liberalisation of trade policy and the dynamics of real merchandise imports of ten selected South-East Asian countries, using panel data techniques. Estimations have been based on the annual data collected over the period between 1981-2007. Income, price, and tariff elasticities of demand have been estimated using the log-linear aggregate import demand function. The Gross Domestic Product and relative prices have been found to be significant determinants of the import demand function. Merchandise imports of the analysed Asian countries have been found to be income elastic, which suggests that, as their economies grow (ceteris paribus), the demand for import will grow at a faster rate. This may indicate a potential risk of the worsening of the trade deficit. The demand for imported goods has been found to be price inelastic, which may suggests that the devaluation of domestic currency cannot improve the trade balance. The results also show that the reduction of import tariffs and elimination of other trade distortions have a strong, positive impact on the real import growth. It follows that trade liberalisation appears effective in fostering South-East Asian countries trade growth when the tariffs reduction is integrated with a wider process of opening up national economies to international competition.

Description

Sponsor

Keywords

Polityka handlowa, Trade policy, Azja Południowo-Wschodnia, SouthEast Asia

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 81-98.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego