Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Title alternative

More about the incunables of the Szczecin Marian Gymnasium in the collection of the University Library in Poznań (“new” exemplars and fragments)

Abstract

The article supplements our earlier knowledge of the incunables from the Szczecin Marian Gymnasium in the University Library in Poznań (BUP). The article describes three unknown so far exemplars from this collection (GW 1754, GW 8478, GW M35433), bound together with 11 other 16th century prints. The initial results are also presented of the study on the printed bookbinding waste paper used in the bindings of the old prints of Szczecin provenience in the BUP collection. Fragments of five incunables were identified, among which particularly remarkable are the editions unrecorded in the IBP – fragments of a work by Piotr Berchorius Liber Bibliae Moralis (Deventer: R. Paffraet, 1477 = GW 3864) and the remnants of Missale Sverinense(?) (Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, post 1500(?) = GW M23994). The discovered incunables and the 16th century prints are presented in the form of the catalogue records consisting of the bibliographic description completed with the individual features of each of the exemplars.
W artykule uzupełniono dotychczasową wiedzę o inkunabułach ze szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (BUP). W tekście opisano trzy nieznane dotychczas egzemplarze z tego zbioru (GW 1754, GW 8478, GW M35433), współoprawione z 11 innymi drukami szesnastowiecznymi. Przedstawiono również wstępne efekty badań drukowanej makulatury introligatorskiej w oprawach starych druków proweniencji szczecińskiej w zbiorach BUP. Zidentyfikowano fragmenty pięciu inkunabułów, wśród których na szczególną uwagę zasługują nienotowane w IBP edycje – fragmenty dzieła Piotra Berchoriusa Liber Bibliae Moralis (Deventer: R. Paffraet, 1477 = GW 3864) i szczątki Missale Sverinense (?) [Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, post 1500(?)] = GW M23994. Odnalezione inkunabuły i druki XVI-wieczne zaprezentowano w formie not katalogowych, składających się z opisu bibliograficznego, uzupełnionego o cechy indywidualne każdego z egzemplarzy.

Description

Sponsor

Keywords

incunables, old prints, fragments, binding waste paper, Marian Gymnasium in Szczecin

Citation

Przegląd Zachodniopomorski 35 (64), 2020, z. 2, s. 143-166

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego