Nieodparta pokusa syntezy literatury czeskiej czy "Neodepřený pokus syntézu české literatury"?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Autorka prezentuje problemy, z jakimi spotkała się w trakcie pisania syntezy literatury czeskiej, przeznaczonej dla czytelników polskich (Historia literatury czeskiej. Wrocław 2010): 1. ujęcie terminu „literatura narodowa”, 2. ścisłe powiązania pomiędzy niektórymi „literaturami narodowymi”, 3. historycznie uwarunkowana zmienna sytuacja literatury czeskiej, 4. zalety i wady podejścia komparatystycznego, 5. zalety i wady podejścia niekomparatystycznego, 6. charakter polskich syntez literatury czeskiej w XIX i XX wieku, 7. poszukiwanie kategorii nadrzędnych charakterystycznych dla literatury czeskiej.
The author presents problems which were encountered while writing a synthesis of the Czech literature aimed at a Polish readership (History of the Czech literature. Wrocław 2010): 1. The understanding of the notion of national literature, 2. The close connection between some “national literatures”, 3. Historical conditioning of the changing situation of the Czech literature, 4. The advantages and disadvantages of a comparative approach, 5. The disadvantages and advantages of a non-comparative approach, 6. The character of Polish syntheses of Czech literature in the 19th and 20th centuries, 7. The search for primary categories typical for Czech literature.

Description

Sponsor

Keywords

Literatura czeska, Historia literatury, Pisanie historii literatury, Czech literature, History of Czech literature, Writing history of literature

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 71-85.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego