Проблемы реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине: правовой и социально-территориальный аспекты

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Problems of reforming local self-government and the territorial organization of power in Ukraine: legal and socio-territorial aspects
Problemy reformowania samorządu terytorialnego i terytorialna organizacja władzy na Ukrainie: aspekty prawne i społeczno-terytorialne

Abstract

The article discusses some legal and socio-territorial problems of reforming local government and the territorial organization of power in Ukraine, especially in the context of the formation of self-governing territorial communities. The need to make appropriate amendments to the Constitution of Ukraine regarding the planned reform, and to adopt the new Law On Local Self-Government, is emphasized. The article describes the criteria for the competencies of territorial communities while focusing on their compliance with future plans for the formation of the territories of communities. The number of united communities by region of Ukraine from 2015 to March 2018, their respective areas, and the number of inhabitants are analyzed. A general rating of the regions of Ukraine regarding the process of the formation of united communities is derived. The level of coverage by united communities of the territory of the districts of Ukraine is analyzed. The author of the article concludes that the process of forming self-governing territorial communities should be approached comprehensively and a number of measures are proposed to solve these problems.
Artykuł omawia niektóre prawne i społeczno-terytorialne problemy reformowania samorządu lokalnego i terytorialnej organizacji władzy na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście kształtowania zdolnych społeczności terytorialnych. Wskazano na konieczność dokonania odpowiednich zmian w Konstytucji Ukrainy w związku z planowaną reformą i przyjęciem nowej ustawy „O samorządzie terytorialnym”. Opisuje kryteria zdolności społeczności terytorialnych, koncentruje się na zgodności z przyszłymi planami tworzenia terytoriów społeczności. Analizie poddano liczbę zjednoczonych gmin według regionów Ukrainy w 2015 r. – marzec 2018 r., powierzchni ich terytoriów i liczby mieszkańców. Ogólna ocena regionów Ukrainy dotycząca procesu tworzenia zjednoczonych społeczności. Analizowany jest poziom pokrycia przez zjednoczone społeczności terytorium okręgów Ukrainy. Na końcu artykułu stwierdzono, że do procesu tworzenia zdolnych społeczności terytorialnych należy podejść kompleksowo i zaproponowano szereg środków, w celu rozwiązania tych problemów.
В статье рассматриваются некоторые правовые и социально-терри- ториальные проблемы реформирования местного самоуправления и террито- риальной организации власти в Украине, особенно в контексте формирования способных территориальных общин. Указывается на необходимость внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины относительно запланиро- ванного реформирования и принятия нового Закона «О местном самоуправле- нии». Описываются критерии способности территориальных общин, акцентиру- ется внимание на соблюдении перспективных планов формирования территорий общин. Анализируется количество объединенных общин по областям Украины 2015 г. – март 2018 г., площадь их территорий и количество жителей. Выведен общий рейтинг областей Украины относительно процесса формирования объ- единенных общин. Проанализирован уровень покрытия объединенными общи- нами территории районов Украины. В конце статьи резюмируется, что к про- цессу формирования способных территориальных общин следует подходить комплексно и предлагается ряд мер по решению указанных проблем.

Description

Sponsor

Keywords

unification of territorial communities, ability, perspective plan, ujednolicenie wspólnot terytorialnych, umiejętność, plan perspektywiczny, объединение территориальных общин, способность, перспективный план

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2018, s. 5-25.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego