Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The possibility of recovering compensation arising in connection with road traffic damage in the light of the most recent jurisprudence of the Supreme Court

Abstract

Kwestia związana z możliwością dochodzenia odszkodowania wciąż budzi wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy uszkodzonego pojazdu oraz najmu pojazdu zastępczego. Możliwość dochodzenia roszczeń w związku z naprawą uszkodzonego pojazdu została poruszona w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, który jednoznacznie wskazał na możliwość dochodzenia przez osoby poszkodowane roszczeń w wysokości kosztów hipotetycznych, a nie zaś jedynie kosztów realnie poniesionych. W artykule przedstawiono najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, szczególnie zwrócono uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2019 r., III CZP 91/18, w którym określono zakres normalnych granic odpowiedzialności za szkodę w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodą wyrządzoną w pojeździe. Kolejną kwestią poddaną analizie jest możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych tytułem najmu pojazdu zastępczego w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, regulującego zakres normalnych granic odpowiedzialności za szkodę w zakresie czasu trwania uzasadnionego najmu pojazdu zastępczego. W tym zakresie przedstawiona została uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., III CZP 84/18, w której uznano, iż w przypadku przedłużającej się naprawy zakres odpowiedzialności również spoczywa na ubezpieczycielu w przypadku dochodzenia roszczeń tytułem najmu pojazdu zastępczego, chyba że działania związane z przedłużającą się naprawą są wynikiem działania poszkodowanego lub osoby trzeciej. Na koniec w niniejszej pracy przedstawiono postulaty de lege ferenda w odniesieniu do projektu ustawy obejmującego możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, który porusza wiele istotnych regulacji w zakresie prawa ubezpieczeń.
The issue of the possibility of claiming compensation still raises a number of questions, particularly in the area of claims for the repair of a damaged vehicle and a hire of a replacement means of transportation. The possibility of pursuing claims in connection with the repair of a damaged vehicle has been addressed in the recent Supreme Court judgements which clearly indicated the possibility for the injured parties to pursue claims in the amount of hypothetical costs and not only the costs actually incurred. The above mentioned article presents the most recent jurisprudence of the Supreme Court, in particular the decision of the Supreme Court of 20 February 2019, III CZP 91/18, which defines the scope of normal limits of liability for damage in the case of claims for compensation in relation to damage caused to a vehicle. Another issue raised in this paper is the possibility of claiming damages for the rental of a replacement vehicle in the light of the most recent Supreme Court judgements regulating the scope of the normal limits of liability for damage in terms of the duration of justified rental of a replacement vehicle. In this respect, the resolution of the Supreme Court of 15 February 2019, III CZP 84/18 was presented, which stated that in the case of prolonged repair the scope of liability also rests with the insurer in the case of pursuing claims under the rental of a replacement vehicle, unless the actions related to the prolonged repair are the result of action of the injured party or a third party. Finally, this paper presents de lege ferenda proposals in the bill covering the possibility of claiming damages, which addresses a number of important regulations in the field of insurance law.

Description

Sponsor

Keywords

szkoda, damage, granice odpowiedzialności za szkodę, limits of liability for damage, odszkodowanie, compensation

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 98-109

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego