Odpowiedzialność wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie publiczne z tytułu umowy konsorcjalnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Liability of economic operators jointly performing public contract under a consortium agreement

Abstract

Umowa konsorcjalna to umowa nienazwana zobowiązująca do wspólnego działania dla osiągnięcia założonego celu, wykształcona na płaszczyźnie praktycznej, przy czym wspólnym celem w systemie zamówień publicznych jest złożenie oferty wspólnej, a następnie wspólne wykonanie umowy. Ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Przedmiotem artykułu jest odpowiedzialność konsorcjantów w relacjach między konsorcjum i zamawiającym oraz w stosunkach wewnętrznych. Pierwszym celem, który sobie stawiam jest wykazanie, że sytuacja prawna konsorcjanta ubiegającego się wspólnie z innymi osobami o udzielenie zamówienia publicznego jest niekorzystna z powodu ograniczonych instrumentów redukcji ryzyka poniesienia odpowiedzialności za uchybienia spowodowane przez inne podmioty. Drugim celem jest identyfikacja klauzul umownych, które choć w pewnym stopniu pozwoliłyby przywrócić równowagę pozycji konsorcjantów wobec siebie nawzajem i wobec zamawiającego. Obiektem rozważań jest przede wszystkim model jawnego konsorcjum scentralizowanego.
A consortium agreement is an unnamed agreement obliging to act jointly in order to achieve the agreed objective, formed by the practice. The common objective within the public procurement system is a submission of a joint tender, and later a performance of the public contract. The lawmaker has allowed economic operators to apply for a joint public procurement on the basis of article 23 of Public Procurement Law. The subject of this paper is a liability of the consortium members in a relationship between the consortium and the contracting authority as well as in internal relations. The first aim is to demonstrate that the legal situation of the consortium member applying jointly with others for the award of a public contract is disadvantageous because of the limited instruments for reducing the risk of incurring liability for infringements caused by other entities. The second aim is to identify the contractual clauses which would restore to some extent the equilibrium of consortium members’ positions to each other and in relation to the contracting authority. The object of the author's analysis is primarily a model of explicit and centralized consortium.

Description

Sponsor

Keywords

konsorcjum, consortium, umowa konsorcjalna, consortium agreement, odpowiedzialność wykonawców, liability of economic operators, zamówienia publiczne, public procurement

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 75-95

Seria

ISBN

ISSN

2299-2774

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego