Wpływ mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsc

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The influence of spatial media on the proces of digital placemaking

Abstract

Problem badawczy postawiony w pracy dotyczy wpływu mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsc oraz ich roli w kształtowaniu doświadczeń i zachowań człowieka związanych z przestrzenią. Zarysowany problem badawczy jest istotny z trzech głównych powodów: rosnącej sprawczości mediów przestrzennych w modyfikowaniu ludzkiego doświadczenia miejsca, rekonfiguracji relacji władzy i nadzoru poprzez te technologie oraz wpływu mediów przestrzennych na tworzenie cyfrowych reprezentacji miejsc, będących częścią asamblażu miejsca. Praca składa się z trzech zasadniczych części: teoretyczno-koncepcyjnej, empirycznej oraz syntezującej. W pierwszej części przedstawiono zastosowaną orientację metodologiczną, a także wprowadzono do zagadnień teoretycznych, szczególnie zwrotu cyfrowego w geografii, pojęcia miejsca w naukach społecznych, w tym jego przemian związanych z rozwojem technologii cyfrowych, mediów przestrzennych oraz cyfrowego wytwarzania miejsc. W drugiej części, dokonano identyfikacji prawidłowości funkcjonowania procesu wytwarzania miejsc w mediach przestrzennych, określono sposoby powstawania cyfrowych reprezentacji miejsc w mediach przestrzennych oraz zidentyfikowano rolę mediów przestrzennych w kształtowaniu doświadczeń związanych z miejscem. W części syntetyzującej opisany został model relacji między mediami przestrzennymi, człowiekiem oraz miejscem w procesie cyfrowego wytwarzania miejsc oraz dokonano odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
The research problem posed in this thesis concerns the influence of spatial media on the process of digital placemaking and their role in shaping human experience and behaviour related to space. The outlined research problem is relevant for three main reasons: the growing agency of spatial media in modifying the human experience of place, the reconfiguration of power and surveillance relations through these technologies, and the influence of spatial media on the creation of digital representations of places as part of the assemblage of place. The thesis consists of three main parts: theoretical-conceptual, empirical and synthesising. The first part presents the adopted theoretical and methodological orientation, as well as an introduction to theoretical issues, especially the digital turn in geography, the concept of place in social sciences, including its transformations related to the development of digital technologies, spatial media and digital placemaking. In the second part, the patterns of the digital placemaking process in spatial media were identified, the ways of creating digital representations of places in spatial media were determined, and the role of spatial media in shaping place experiences was identified. In the synthesising part, the model of relations between spatial media, human and place in the process of digital placemaking were described, together with the answers to the raised research questions.

Description

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sponsor

Keywords

cyfrowe wytwarzanie miejsc, digital placemaking, cyfrowa reprezentacja miejsca, digital place representation, miejsce, place, media przestrzenne, spatial media, geografia cyfrowa, digital geography

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego