Repository logo

Communities in AMUR

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 33 of 33

Recent Submissions

Item
Neolit i wczesna epoka brązu w międzyrzeczu środkowej Noteci i dolnej Wełny
(2024) Nowaczyk, Szymon; Ignaczak, Marcin. Promotor
Dysertacja składa się z 6 zasadniczych rozdziałów, a także Katalogu oraz Map dołączonych na nośniku cyfrowym. Rozdział I poświęcony jest opisowi środowiska przyrodniczego Międzyrzecza środkowej Noteci i dolnej Wełny. Rozdział II stanowi próbę zarysowania oryginalnej metodyki badań osadniczych oraz jej praktycznej aplikacji do studiów nad neolitem i wczesną epoką brązu omawianego obszaru. W rozdziale III zaprezentowano analizy typologiczo-chronologiczne materiału źródłowego wykorzystanego w pracy. Rozdział IV poświęcony jest szczegółowym studiom osadniczym prowadzonym w obrębie 5 obszarów próbnych: biskupińskiego, kcyńskiego, sipiorskiego, budzyńskiego i mirkowickiego. W rozdziale V przedstawiono modelowe próby ukazania struktur społeczno-osadniczych 4 kultur archeologicznych: KBK, KPL, KAK i KI, które są najczytelniej reprezentowane w materiale źródłowym na omawianym terenie. Zostały one ukazane na szerszym, wielkopolsko-kujawskim tle porównawczym. Ostatni VI rozdział jest podsumowaniem wcześniejszych, stanowi zarys przemian kulturowych, jakie zaszły w międzyrzeczu środkowej Noteci dolnej Wełny pomiędzy początkiem neolitu a końcem II okresu epoki brązu, czyli schyłkiem V a połową II tysiąclecia p.n.e. The dissertation consists of 6 main chapters, as well as a Catalog and Maps attached on a digital medium. Chapter I is devoted to the description of the natural environment of the interfluvial area of the middle Noteć and lower Wełna. Chapter II is an attempt to outline the original methodology of settlement research and its practical application to studies of the Neolithic and Early Bronze Age of the discussed area. Chapter III presents typological and chronological analyzes of the source material used in the work. Chapter IV is devoted to detailed settlement studies conducted within 5 trial areas: Biskupin, Kcynia, Sipiory, Budzyń and Mirkowice. Chapter V presents model attempts to show the social and settlement structures of four archaeological cultures: Brześć Kujawski culture, Funnel Beaker culture, Globular Amphora culture and Iwno culture, which are most clearly represented in the source material in the discussed area. They were shown against a broader, Greater Poland-Kujawy comparative background. The last, sixth chapter is a summary of the previous ones, and is an outline of the cultural changes that took place in the interfluvial area of the middle Noteć and lower Wełna between the beginning of the Neolithic and the end of the 2nd period of the Bronze Age, i.e. the end of the 5th and the middle of the 2nd millennium BC.
Item
Prawne aspekty planowania sieci elektroenergetycznych
(2024) Tatarkiewicz, Piotr; Kosiński, Eryk. Promotor
Plany stanowią kategorię czynności, które coraz częściej stają się przedmiotem prawnego uregulowania. Dzieje się tak zwłaszcza w ramach rozbudowanej, rozrastającej się stale o nowe regulacje, gałęzi publicznego prawa gospodarczego. Podstawowym celem pracy jest ustalenie charakteru prawnego planów oraz planowania, których przedmiot stanowi rozwój sieci elektroenergetycznych. Badaniami objęte zostały przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne normujące plany i planowanie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną sporządzane przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz przepisy normujące gminne planowanie oraz akty planowania zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. W ograniczonym zakresie dokonano również analizy unormowań zawartych w prawie unijnym. W rozprawie odniesiono się po pierwsze do problematyki charakteru prawnego publicznych planów i planowania, w tym publicznych planów i planowania gospodarczego. Dokonano ustaleń teoretycznych w odniesieniu do struktury normatywnej planów, swobody planowania, wyważania interesu publicznego oraz interesów prywatnych, jak również form (postaci), jakie mogą przyjmować plany. Po drugie, badania poświęcone zostały ustaleniu charakteru prawnego planów i planowania rozwoju sieci elektroenergetycznych przez operatora systemu przesyłowego oraz przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Omówione zostały różne prawne aspekty tego planowania (planów), w tym m.in. charakter prawny uzgadniania projektów tychże planów przez Prezesa URE. Po trzecie, dokonana została analiza regulacji prawnej obejmującej planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych na poziomie lokalnym (gminnym). Głównym jej celem było ustalenie charakteru prawnego gminnych aktów planowania zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Plans constitute a category of activities that are increasingly becoming the subject of legal regulation. This is particularly the case in the complex sphere of public economic law, which is continuously expanding with new regulations. The primary objective of this work is to determine the legal nature of the plans and planning that are focused on the development of electricity networks. The study primarily examines the provisions of the Energy Law Act of April 10, 1997, which regulate the plans drawn up by energy companies concerning the current and future demand for electricity, as well as the regulations governing municipal planning and acts of planning for the supply of electricity, heat, and gaseous fuels. An analysis of the norms contained in EU law has also been conducted, though this component is limited in its scope. The dissertation first addresses the issue of the legal nature of public plans and planning, encompassing public economic planning. Theoretical conclusions are drawn regarding the normative structure of plans, planning freedom, the balancing of public interests and private interests, as well as the forms that plans can take. Secondly, the research focuses on determining the legal nature of network development plans for transmission systems and distribution systems. Various legal aspects of this planning are discussed, including the legal nature of the approval of drafts of these plans by the President of the Energy Regulatory Office. Thirdly, an analysis is carried out of the legal regulations concerning the planning of electricity network development at the local (municipal) level. Here the main objective is to determine the legal nature of municipal planning acts focused on the supply of electricity, heat and gaseous fuels.
Item
Electrifying synthesis of organosilicon compounds – from electrosynthesis to electrocatalysis
(The Royal Society of Chemistry, 2023-02-02) Kuciński, Krzysztof
Occasionally, a synthetic strategy is developed that seems to be a game changer. Not long ago, mechanochemistry or ionic liquids were intensively explored to afford organosilicon compounds. These and other approaches still offer benefits and influence the development of this field. Electrochemistry is currently a new synthetic strategy. Despite its long history, electrosynthesis or electrocatalysis have not become routine procedures in the synthesis of organosilicons. One may justifiably ask why. Accessibility and reproducibility are one of the challenges of electrochemical approaches. However, recent developments in the field of electrified organic synthesis have provided new insights and allowed electrochemistry to become an approachable tool. In this perspective article, several notable contributions to the electrochemical synthesis of organosilicon compounds are highlighted.
Item
The effect of hypomagnetic field on survival and mitochondrial functionality of active Paramacrobiotus experimentalis females and males of different age
(Frontiers, 2023-09-08) Nagwani, Amit Kumar; Budka, Anna; Łacka, Agnieszka; Kaczmarek, Łukasz; Kmita, Hanna; Cesari, Michele
Even for tardigrades, often called the toughest animals on Earth, a hypomagnetic field (HMF) is an extreme environment. However, studies on the effect of HMF on tardigrades and other invertebrates are scarce. Mitochondria play an important role in an organism’s response to extreme conditions. The effect of HMF on the mitochondrial inner membrane potential (Δψ), a well-known marker of mitochondria functionality, shows that mitochondria are very sensitive to HMF. To measure the HMF effect on Paramacrobiotus experimentalis, we calculated the tardigrade survival rate and Δψ level after HMF treatments of different durations. We also estimated the relationship between the age and sex of the tardigrade and the HMF effect. We observed age- and sex-related differences in Δψ and found that Δψ changes after HMF treatment were dependent on its duration as well as the animal’s age and sex. Furthermore, active P. experimentalis individuals displayed a high survival rate after HMF treatment. The data may contribute to the understanding of tardigrade aging and their resistance to extreme conditions including HMF, which in turn may be useful for future space explorations.
Item
Applicable Life-History and Molecular Traits for Studying the Effects of Anhydrobiosis on Aging in Tardigrades
(Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022-08-17) Nagwani, Amit Kumar; Kaczmarek, Łukasz; Kmita, Hanna
Anhydrobiosis is induced by loss of water and indicates dehydration tolerance. Survival of dehydration is possible through changes at different levels of organism organization, including a remarkable reduction in metabolic activity at the cellular level. Thus, anhydrobiosis may be regarded as an anti-aging strategy. Accordingly, two hypotheses named after popular stories, “Sleeping Beauty” and “The Picture of Dorian Gray”, were proposed to explain the effect of anhydrobiosis on aging. The two hypotheses predict the presence (The Picture of Dorian Gray) or absence (Sleeping Beauty) of observable aging symptoms for animals undergoing anhydrobiosis. Predictions of these hypotheses have rarely been tested, and the cellular level has not been addressed. Tardigrades appear to be a useful model for studying the effect of anhydrobiosis on aging, as they are able to enter and survive anhydrobiosis at any stage of life, although not with the same success for all species. In this review, we discuss anhydrobiosis and aging mechanisms as well as tardigrade diversity and indicate possible multilevel markers that can be used to study the impact of anhydrobiosis on tardigrade aging. This review provides data on tardigrade diversity that may also be useful for human aging studies.
Item
Recovery from anhydrobiosis in the tardigrade Paramacrobiotus experimentalis: Better to be young than old and in a group than alone
(Heliyon, 2024) Nagwani, Amit Kumar; Melosik, Iwona; Kaczmarek, Łukasz; Kmita, Hanna
Desiccation-tolerant organisms can survive dehydration in a state of anhydrobiosis. Tardigrades can recover from anhydrobiosis at any life stage and are considered among the toughest animals on Earth. However, the factors that influence recovery from anhydrobiosis are not well understood. The study aimed to evaluate the effect of sex, age, the presence of other individuals and the combination of the number and duration of anhydrobiosis episodes on the recovery of Paramacrobiotus experimentalis. The activity of 1200 individuals for up to 48 h after rehydration was evaluated using analysis of variance (ANOVA). Age was the main factor influencing return to activity, followed by the combination of number and duration of anhydrobiosis episodes, influence of the presence of other individuals, and sex. More individuals returned to activity after repeated short than repeated long anhydrobiosis episodes and older individuals were less likely to recover than younger individuals. In addition, when compared to single animals, the presence of other individuals resulted in higher number of active animals after dehydration and rehydration. The effect of sex was significant, but there was no general tendency for one sex to recover from anhydrobiosis better than the other one. The results contribute to a better understanding of the anhydrobiosis ability of Paramacrobiotus experimentalis and provide background for full explanation of molecular, cellular and environmental mechanisms of anhydrobiosis.
Item
Base-catalyzed addition of silylacetylenes to ketones: a route to protected tertiary propargyl alcohols
(The Royal Society of Chemistry, 2023-05-07) Kuciński, Krzysztof; Łuczak, Alicja; Mankouski, Aliaksei; Hreczycho, Grzegorz
The base-catalyzed addition of alkynylsilanes to ketone derivatives enables the formation of various silyl-protected propargylic alcohols. Commercially available and inexpensive potassium bis(trimethylsilyl)amide (KHMDS) serves as an efficient transition metal-free catalyst and permits the functionalization of a variety of derivatives, including pharmaceuticals and biorelevant compounds. Overall, the presented system complements classical routes to protected tertiary propargylic alcohols that mainly rely on stoichiometric processes or fluoride-mediated reactions.
Item
Warunki i przebieg udanej komunikacji wizerunkowej na przykładzie wybranych komunikatorów politycznych, uczestników światowej sceny politycznej
(2024) Jankiewicz, Adam; Puppel, Stanisław. Promotor
Celem tej pracy doktorskiej jest analiza warunków oraz przebiegu udanej komunikacji wizerunkowej na przykładzie danych komunikatorów politycznych, światowej sceny politycznej. Dysertacja ta składa się z następujących części: wstępu, pięciu rozdziałów oraz wniosków końcowych. Praca ta obejmuje analizę danych dotyczących wizerunku, mediacji oraz komunikacji politycznej danych komunikatorów politycznych światowej sceny politycznej. Dysertacja ta ujmuje dane trzech badań opinii publicznej, dokonanych na grupie respondentów przy pomocy kwestionariuszy, analizuje otrzymane informacje oraz przedstawia wyniki w formie sześćdziesięciu pięciu wykresów. Praca ta konkluduje, że kreowanie i zarządzanie wizerunkiem komunikatorów politycznych wymaga nabycia odpowiedniej międzyosobowej kompetencji komunikacyjnej w celu przekonania elektoratu oraz zwiększenia jego poparcia. Aby zdobyć takie poparcie, komunikatorzy polityczni potrzebują odpowiednio używać, zarządzać oraz uaktualniać swoją komunikację wizerunkową, ze względu na to, że wyborcy biorą pod uwagę i oceniają rozmaite elementy wizerunku (werbalne oraz niewerbalne), zanim zagłosują w wyborach. The aim of the thesis is to analyse the conditions and the process of successful image communication on the examples of particular political communicators of the world political stage. The thesis is composed of the following parts: introduction, five chapters and conclusion. The work includes the analysis of the research data concerning image, mediation and political communication of certain political communicators of the world political stage. It encompasses the data from three surveys conducted on questionnaire participants, analyses elicited information and presents the results in sixty-five graphs. This work comes up to a conclusion that creating and managing the image of political communicators requires acquiring proper interpersonal communication competence in order to convince electorate and increase their support. To be able to gain this support, political communicators need to adequately use, manage and upgrade their image communication as the voters take into consideration various elements (verbal and non-verbal) of their image and assess them before they vote in elections.
Item
Zmiany funkcji opozycji w systemach politycznych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej (2008–2019)
(2024) Skrzypek, Maciej; Rak, Joanna. Promotor
Rozprawa podejmuje problematykę trajektorii trwania opozycji w państwach postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Cele badawcze to: ustalenie rodzaju zależności pomiędzy włączaniem uprawnionych do głosowania w decydowanie polityczne, warunkami prowadzenia agitacji i mobilizacji wyborców, przejmowaniem mediów przez rządzących, kooptacją elit oraz stosowaniem represji wobec opozycji (zmienne wyjaśniające) a zmianami funkcji opozycji (zmienna wyjaśniana); określenie jakie warianty zmiennych wyjaśniających były warunkami koniecznymi, a jakie czynnikami dopełniającymi, dla zmiany funkcji opozycji, zgodnie z jednym z 3 scenariuszy; ustalenie alternatywnych wyjaśnień dla zmiany funkcji opozycji, zgodnie z jednym z trzech scenariuszy. Problemem badawczym są zmiany funkcji opozycji w zakresie sprawowania kontroli nad rządzącymi, stanowienie wobec nich alternatywy, a także dążenia do alternacji władzy w drodze wyborów powszechnych. Sformułowano nową teorię średniego nt. funkcjonowania opozycji w czasie autokratyzacji demokracji nieskonsolidowanych w EŚW. Wyjaśniła ona zmiany funkcji opozycji, do których doszło za sprawą ograniczania poziomu włączania uprawnionych do głosowania w decydowanie polityczne, wprowadzenia nierównych warunków prowadzenia agitacji i mobilizacji wyborców, przejmowania mediów przez rządzących, stosowania represji wobec opozycji oraz kooptacji elit. The dissertation deals with the trajectory of opposition duration in unconsolidated democracies. The study aims to determine the relationship between the inclusion of eligible voters in political decision-making, conditions of voters’ agitation and mobilization, mainstream media control by those in power, elite co-optation, repression against political opposition (explanatory variables), and changes in opposition function (an explained variable). The research problem addresses changes in the following opposition functions: concerning control over rulers, providing an alternative, and seeking power alternation via elections. The study delivered a middle-range theory on opposition functioning during autocratization in Central and Eastern Europe, attributing changes to reduced voter inclusion, unequal mobilization conditions, media control, repression, and elite co-optation.
Item
Stawanie się zwierzęciem – stawanie się post-człowiekiem: O hybrydowości i zmienności postaci w prozie Terry Pratchetta
(2024) Mussa, Jumana; Stachura, Paweł. Promotor
Niniejsza rozprawa zawiera opis badań na tym, jak podmioty postmodernistyczne i post-ludzkie mogą zostać przedstawione przy pomocy obrazów fantastycznego zmieniania kształtu. Rozdział pierwszy rozprawy zawiera przegląd literatury krytycznej związanej z twórczością Pratchetta, oraz teorii tożsamości, potworności i post-ludzkości. Rozprawa krótko omawia wybrane dzieła Cixous, Kristewy, Butler, Bachtina, oraz Deleuze i Guattariego. Wykorzystuję związki pomiędzy wymienionymi teoretyczkami i teoretykami a pojęciem tożsamości opartej na ciele, co z kolei wiąże się ze zmiennokształtnymi postaciami w prozie Pratchetta. Rozdział drugi zawiera krótkie omówienie przykładów zmiennokształtności w kulturze zachodniej, a szczególnie w dziełach znanych współczesnych autorów fantasy, takich jak J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin, Andrzej Sapkowski, Diana Wynne Jones, J.K. Rowling, oraz Angela Carter. Praca zwraca uwagę na związki pomiędzy tropami folklorystycznymi, dziełami wymienionych autorek i autorów, oraz twórczością Pratchetta. Rozdział trzeci rozpoczyna się od omówienia najważniejszych typów postaci w powieściach o Świecie Dysku, oraz postaci użytecznych przy omawianiu reprezentacji pojęć ciała i duszy, oraz związków pomiędzy ciałem i duszą. Następnie rozprawa skupia się na postaciach zmiennokształtnych, które zostały podzielone na „typy” zmiennokształtności wypracowane na podstawie pojęcia Stawania się, zaczerpniętego z prac Deleuze’a i Guattariego. In the first chapter, the dissertation reviews theory surrounding Terry Pratchett’s body of work, as well as theories of identity, monstrosity and post-humanity. The dissertation briefly delves into the works of Cixous, Kristeva, Butler, Bakhtin, as well as Deleuze and Guattari. It draws on the connection between said scholars, body identity, and by extension shape-shifting and Pratchett. The second chapter presents a brief overview of shape-shifting as it appears in Western folklore, as well as in the works of notable contemporary authors, such as J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin, Andrzej Sapkowski, Diana Wynne Jones, J.K. Rowling and Angela Carter. A connection will be made between folklore tropes, the work of the aforementioned authors, and the work of Terry Pratchett. The third chapter will start with an exploration of notable Discworld races and beings through which the relationship between body and soul can be explored. Afterwards, the dissertation will focus on a number of shape-shifting characters and/or groups of characters, which will be divided into “types” of shape-shifters named after Deleuze and Guattari’s concept of Becoming.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego