Materiały nieopublikowane (IKE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940 - 1945
  (2018) Łukomski, Grzegorz
  Okres II Wojny Światowej był szczególnym czasem dla polskości. Trwały bowiem zmagania nie tylko o biologiczne przetrwanie narodu zagrożonego w swej egzystencji, lecz także – równie ważna - walka o przetrwanie polskiej kultury. Skrajnie trudne wyzwania wyrosły przed polską nauką. Medycyna i nauki medyczne także stały się polem walki. Wysiedleni z Wielkopolski profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego wzięli czynny udział w założeniu konspiracyjnego uniwersytetu. Znaczące skupienie profesorów i studentów Uniwersytetu Poznańskiego w Warszawie, oderwanie ich od normalnej pracy, oraz krytyczne położenie materialne, nasunęły myśl ponownego podjęcia pracy, przemocą przerwanej. Gdy próby pracy legalnej spełzły na niczym, a widoczne się stało, że wojna nierychło się skończy, zdecydowano się na pracę konspiracyjną. Z początkiem października 1940 roku w mieszkaniu ks. dra Maksymiliana Rode, dyrektora Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Ziem Zachodnich Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: prof. Ludwik Jaxa – Bykowski, doc. dr Władysław Kowalenko, prof. dr Roman Pollak, doc. dr Witold Sawicki. Inauguracja działalności nastąpiła 24 XI 1940 r. Powstającą uczelnię nazwano „Uniwersytetem Ziem Zachodnich”, używano też nazwy: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Był częścią cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne było bez wątpienia fenomenem na skalę światową, jedyną taką inicjatywą w czasie II wojny światowej. Przyczyniło się do nader skutecznego ratowania polskości, polskiej kultury i – co także jest istotne - europejskiego dorobku cywilizacyjnego.
 • Item
  Problem ciągłości istnienia Boga
  (2014-01-23) Ciesielski, Mieszko
  Artykuł zawiera rozważania dotyczące problematyki wiecznego (ciągłego) istnienia Boga. W punkcie wyjścia przybliżona jest argumentacja na temat wpływu Objawienia opisanego w księgach Starego Przymierza na filozofię klasyczną. Szeroko znane jest twierdzenie, że wizja biblijnego Boga, przyczyniła się do odrzucenia greckiego założenia o rzeczowym charakterze podstawy ontologicznej – absolutu i zastąpienia go koncepcją Boga osobowego. Najważniejszą treścią artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o doniosłość ontologiczną wizji Boga, jaka wyłania się z opisów zawartych w Nowym Testamencie. A mianowicie, przedstawiona jest interpretacja wybranych fragmentów Nowego Testamentu, która skłania do przyjęcia tezy, że Bóg jest bytem od-wiecznym, ale nie jest do-wieczny, czyli poświęcił w całości swoje istnienie i obecnie nie istnieje. Z tej perspektywy Nowy Testament jawi się jako opis przezwyciężający jedno z zasadniczych założeń klasycznej ontologii (a później filozofii chrześcijańskiej), że podstawa ontologiczna jest wieczna. Powyższa interpretacja wzmocniona jest autorskim rozumowaniem, które określone jest jako „dowód z miłosierdzia na obecne nieistnienie Boga”. W ostatniej części artykułu przedstawiona jest analiza pojęcia „konieczności istnienia Boga”. Wynikiem analizy jest teza, że pojęcie to nie wyklucza idei Boga rezygnującego ze swojego istnienia.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego