Problem ciągłości istnienia Boga

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-01-23

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Artykuł zawiera rozważania dotyczące problematyki wiecznego (ciągłego) istnienia Boga. W punkcie wyjścia przybliżona jest argumentacja na temat wpływu Objawienia opisanego w księgach Starego Przymierza na filozofię klasyczną. Szeroko znane jest twierdzenie, że wizja biblijnego Boga, przyczyniła się do odrzucenia greckiego założenia o rzeczowym charakterze podstawy ontologicznej – absolutu i zastąpienia go koncepcją Boga osobowego. Najważniejszą treścią artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o doniosłość ontologiczną wizji Boga, jaka wyłania się z opisów zawartych w Nowym Testamencie. A mianowicie, przedstawiona jest interpretacja wybranych fragmentów Nowego Testamentu, która skłania do przyjęcia tezy, że Bóg jest bytem od-wiecznym, ale nie jest do-wieczny, czyli poświęcił w całości swoje istnienie i obecnie nie istnieje. Z tej perspektywy Nowy Testament jawi się jako opis przezwyciężający jedno z zasadniczych założeń klasycznej ontologii (a później filozofii chrześcijańskiej), że podstawa ontologiczna jest wieczna. Powyższa interpretacja wzmocniona jest autorskim rozumowaniem, które określone jest jako „dowód z miłosierdzia na obecne nieistnienie Boga”. W ostatniej części artykułu przedstawiona jest analiza pojęcia „konieczności istnienia Boga”. Wynikiem analizy jest teza, że pojęcie to nie wyklucza idei Boga rezygnującego ze swojego istnienia.
The paper offers deliberations concerning the eternal (continual) existence of God. At the outset, the author discusses the influence of Revelation described in the books of the Old Covenant on classical philosophy. There is a widely known claim that the vision of biblical God contributed to the rejection of the Greek assumption stating material nature of ontological foundation - the absolute and to the replacement of the latter with the concept of personal God. The most important section of the paper is the attempt to determine the ontological significance of the vision of God emerging from the descriptions in the New Testament. The author presents an interpretation of selected fragments of the New Testament which encourage one to adopt a thesis that God is an entity that existed since eternity but will not last into eternity. In other words, God sacrificed his existence entirely and does not exist at present. In this perspective, the New Testament proves to be a description which overcomes one of the fundamental premises of classical ontology (and later Christian philosophy) stating that the ontological foundation is eternal. The above interpretation is supported by author’s reasoning, denoted as the “mercy-based proof of the current non-existence of God”. In the final part of the paper, the author analyses the notion of the “necessity of God’s existence”. As a result, the author advances a thesis that the notion does not exclude the concept of God who renounces his existence.

Description

Sponsor

Keywords

istnienie Boga, śmierć Boga, Anzelm z Canterbury, miłosierdzie, Nowy Testament, dowód ontologiczny, obecne nieistnienie Boga, death of God, mercy, New Testament, ontological argument, existence of God

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego