Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2021, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe's Eastern Margins, eds. Olga Bogdanova, Andrey Makarychev, Springer, Cham 2020, ISBN 978-3-030-24877-2, pp. 249.
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Woźniak, Martyna
  Recenzja
 • Item
  EU Policy on Deepening Liberal Democracy: a Case Study of the Baltic States
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Khoma, Nataliia; Vdovychyn, Ihor
  The issues of the EU’s activities concerning the quality of democracy in member states are studied. On the examples of Estonia, Latvia and Lithuania, the effectiveness of EU projects to continue the liberal-democratic transformation in member states with a post-totalitarian past where the risk of regression of democracy remains, is assessed. The current goals of the EU are described as being insufficient in terms of properly preventing and counteracting the decline of the quality of democracy, as well as for inculcating the values of liberal democracy. The need to intensify the EU’s activities in the direction of monitoring the observance of democratic standards is explained by the stagnation/regression of the quality of democracy in the countries of the recent EU enlargements, including the Baltic States. The actions of the EU’s institutions towards member states, where democracy shows stagnation/regression, are assessed as inconsistent, due to the possible consequences of this destructive process. The EU’s lack of attention to strengthening the values on which the EU is based is emphasized, which is seen as the main reason for the present deterioration in the quality of democracy. The requirement to construct a new format of European democracy and new mechanisms to ensure its quality is highlighted.
 • Item
  „Wielka rzecz umieć czekać…”. Analiza sposobów realizacji polityki migracyjnej w doświadczeniach tymczasowych migrantów zarobkowych z Ukrainy w Polsce w perspektywie neoinstytucjonalnej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Szaban, Dorota; Michalak, Piotr
  Sukces wdrożenia polityki migracyjnej zależy od wielu czynników, ale kluczową rolę w tym procesie odgrywają urzędnicy. Decyzje i projekcie migrantów dotyczące dalszego pobytu w Polsce zależą od interpretacji przepisów prawnych, reguł instytucjonalnych i formalnych w tym aspekcie. Celem artykułu jest analiza subiektywnych doświadczeń ukraińskich migrantów zarobkowych z polskimi instytucjami i reprezentującymi ich pracownikami. Nasze rozważania zostały umieszczone w paradygmacie neoinstytucjonalnym. Badanie subiektywnych interpretacji doświadczeń migrantów jest ważnym elementem analizy, który pozwoli nam sprawdzić, jak elementy polityki migracyjnej są wdrażane w praktyce. Biorąc pod uwagę ustalenia wynikające z badania, można założyć, że funkcjonowanie sprawnej administracji nie powinno ograniczać się tylko do zgodności z przepisami prawa, ale przekraczać je w granicach moralnie dozwolonych, w celu zwiększenia skuteczności realizowanych działań w wielu wymiarach.
 • Item
  Baltic - Black Sea Area as a Geopolitical Reality: Does It Exist?
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Doroshko, Mykola; Tsyrfa, Iuliia
  As the social and political transformations observed in the modern world have recently made current the issue of formation of new geopolitical regions, the Baltic – Black Sea Area deserves particular attention because the geopolitical status of this junction territory still remains questionable. The geopolitical boundaries of the Baltic – Black Sea Area are constantly changing not only functionally, but also structurally, which is why it can be considered as a specific geopolitical formation located at the junction of the two geopolitical mega-regions of Western Europe and Northern Eurasia. This area is highly fragmented and still undergoing very painful political, cultural, and economic transformations. The power competition between Russia, NATO and the EU, as well as the region’s historical legacy have determined the path of its development. As a result, the Baltic – Black Sea Area does not have any system of political division or economic management, but close connections between the countries located there and many spheres of their common interest promote comprehensive cooperation and dialogue on a variety of issues. If their cooperation leads to multilateral relationships based on the principle of the sovereign equality of states which are trying to expand the scope of their collaboration and limit the scope of confrontation, they could organize a system of complementary elements which provide synergies and ensure the existence of the Baltic – Black Sea Area as a geopolitical reality.
 • Item
  The position of mayor within local authority relations in Hungary and Poland in a comparative perspective
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Rajca, Lucyna
  The study aims to compare the position of Hungarian and Polish mayors in horizontal relations of power, considering the changes taking place in this area over the last few years. The article presents the institutional and legal conditions of local leadership in Hungary and Poland, as well as the role of councils with regard to the executive body. It also describes the systems of election to legislative bodies, which is one of the factors influencing the status of councils and relations within a local authority. The results of the analyses show that there are differences in the positions of Hungarian and Polish mayors and that the relations within local authorities in both countries have been affected by convergent and divergent trends. The study uses the comparative method and an institutional-legal approach, as well as the historical method.
 • Item
  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim jako przykład organizacji mniejszości niemieckiej (w kontekście polityki etnicznej III RP)
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Szczepański, Andrzej
  Zgodnie z założeniami polityki etnicznej państwa polskiego, mniejszości narodowe i etniczne mają m.in. zapewnioną możliwość kultywowania swojej odrębności etnicznej, zachowania i rozwoju języka ojczystego, a także posiadają pełny zakres praw obywatelskich. Mniejszość niemiecka, którą reprezentuje największa liczba organizacji spośród wszystkich stowarzyszeń mniejszościowych w Polsce, aktywnie partycypuje w realizacji powyższych pryncypiów. Podstawowym celem powstania niniejszego artykułu było podjęcie próby charakterystyki organizacji mniejszości niemieckiej (ze szczególnym uwzględnieniem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim) w aspekcie polityki etnicznej III RP. Zastosowano następujące narzędzia i metody badawcze, m.in.: historyczną, komparatystyczną, statystyczną, analizy źródeł (w tym internetowych) i krytyki piśmiennictwa z zakresu problematyki fragmentaryzacji etnicznej państwa polskiego i jego polityki etnicznej. Słowa kluczowe: polityka etniczna, mniejszość niemiecka.
 • Item
  Wykorzystanie jednostek pływających flotylli rzecznej do realizacji polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Serbii
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Skarżyński, Mirosław
  W artykule przedstawiono podstawowe założenia polityki bezpieczeństwa narodowego, w tym polityki obronnej Republiki Serbii. Wymieniono zadania flotylli rzecznej serbskich wojsk lądowych. Zamieszczono strukturę organizacyjną flotylli oraz dane taktyczno-techniczne jednostek pływających. Omówiono przygotowanie załóg do realizacji zadań wynikających z założeń strategii bezpieczeństwa narodowego oraz strategii obronnej. W podsumowaniu dokonano rekapitulacji rozważań.
 • Item
  Poziom rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej - główne trendy i wyzwania
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Radomska, Ewa
  Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej wraz z identyfikacją głównych trendów i wyzwań. Przeprowadzona analiza wykazała, iż poziom rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu do najbardziej konkurencyjnych na świecie gospodarek pod względem cyfryzacji. Mimo postępów w rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w FR w ramach programu cyfryzacji, wciąż występuje wiele obszarów wymagających poprawy i dalszych działań. Rządowy program cyfryzacji i ujęte w nim projekty mają znaczenie, ale pogorszenie koniunktury gospodarczej w FR wywołanej m.in. przez pandemię Covid-19 oraz wewnętrzne uwarunkowania systemowe nie sprzyjają ich wdrażaniu zgodnie z przyjętymi założeniami i ramami czasowymi (realizację wielu celów w ramach projektów ujętych w programie przesunięto do 2030 r.). Postępy w procesie cyfryzacji FR służące gospodarce i społeczeństwu dostrzegalne będą w perspektywie długookresowej.
 • Item
  Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2021-04-15) Kamprowski, Rafał
  Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest wizja kreowania polityki energetycznej obecna w programach politycznych największych polskich partii politycznych w 2019 roku. Należy podkreślić, iż głównym jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Celami podjętych przez autora badań jest wskazanie, omówienie i porównanie koncepcji zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych. Do osiągnięcia tak określonych celów badań posłużyły następujące problemy badawcze: w jakim zakresie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest obecne w analizowanych programach politycznych? Poprzez jakie narzędzia największe partie polityczne w Polsce kreowały energetyczny wymiar bezpieczeństwa? Jakie główne trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski uwypuklają badane partie polityczne? Czy istnieje zbieżność partii politycznych w wizji zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego? W poniższym artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: porównawczą oraz analizy źródeł. Zastosowano również technikę analizy treści.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego