Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Regionalny System Innowacji – panaceum dla wzrostu konkurencyjności regionalnej?
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Mroczek, Katarzyna Dagmara
  W polskiej literaturze coraz szerzej omawiana jest koncepcja wzrostu regionalnego opierająca się na współpracy instytucji samorządowych i podmiotów prywatnych, czy też inicjatyw publiczno-prywatnych. Koncepcja ta została wykrystalizowana w postaci Regionalnych Systemów Innowacji. Ich głównym zadaniem jest wspieranie regionów w dążeniu do wstąpienia na ścieżkę konwergencji gospodarczej, wskazywanie nowych nisz rozwojowych oraz szerzenie szeroko rozumianego postępu technologicznego jako źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Praktyki te kultywowane są w Europie od kilkudziesięciu lat, w licznych regionach - z pozytywnym skutkiem, który przejawia się w usprawnieniu sieci kooperacji pomiędzy uczestnikami Systemu, a w szczególności pomiędzy grupami badawczymi, a przedsiębiorstwami.
 • Item
  Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Kondej, Mikołaj
  W artykule autor przedstawia sposób optymalizacji podatkowej pozwalający spółkom kapitałowym generować straty podatkowe poprzez zbycie udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których kapitał został wcześniej obniżony w drodze obniżenia wartości nominalnej ich udziałów. Autor po przedstawieniu instytucji obniżenia wartości nominalnej udziałów przechodzi do analizy konsekwencji podatkowych takiego działania. Na ich podstawie przedstawia on model schematu optymalizacji podatkowej wskazując równocześnie na ryzyka związane z jego stosowaniem.
 • Item
  Początki rozwoju spółdzielczości w Polsce
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Mroczek, Jacek
  W dobie kapitalizmu często stawia się pytanie, czy spółdzielczość jest formą działalności gospodarczej, która nadal jest efektywna. Pytanie to wynika przeważnie z faktu niezrozumienia zasad spółdzielczych opierających się nie tylko na pogodni za osiągnięciem jak największych zysków, ale także na dbaniu o pracowników i udziałowców spółdzielni. Forma takiej organizacji sięgała swoimi korzeniami czasów zaborów, a efekty są trwałe, gdyż widoczne jeszcze dziś. Debatę nad losem i przyszłością kooperatywy zacząć należy od zgłębienia jej początków.
 • Item
  Bezrobocie i przemoc jako przyczyny samotnego rodzicielstwa w społeczeństwie
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Krystkowiak, Beata
  W artykule bada się problem samotnego rodzicielstwa w Polsce. Przedstawia się tu różnorodność metodologiczną tego problemu w ujęciu nauk pedagogicznych i prawnych. W języku angielskim są różne synonimy „samotnego rodzicielstwa”, jak na przykład: „rodzice bez partnera”, „samotny rodzic” czy „rozbity dom, samotna matka, rozbita rodzina”. Autorka, za literaturą naukową, stawia tezę o czterech głównych przyczynach „samotnego rodzicielstwa” w Polsce: alkoholizm, przemoc wewnątrzrodzinna, rozwód i bezrobocie. W kolejnych częściach tekstu analizowana jest przemoc i bezrobocie jako przyczyny tej społecznej sytuacji. Według danych socjologicznej literatury w Polsce było 1 973 800 bezrobotnych w 2010 roku. Z kolei główne typy przemocy wewnątrzrodzinnej to: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, i przemoc bierna. Wszystkie te zjawiska mają wpływ na pogłębienie się problemu samotnego rodzicielstwa w Polsce.
 • Item
  Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych a swoboda w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2012) Klupczyński, Mateusz
  Polskie jednostki samorządu terytorialnego w ostatnich kilku latach inwestowały więcej niż kiedykolwiek. Bardzo wysoki poziom wykorzystania środków unijnych i wysokie dochody w latach 2005-2008 zachęciły samorządy do wydawania jeszcze więcej. W latach 2009-2010 przypadła kulminacja procesu inwestycyjnego. Niestety wiąże się on z bardzo szybko rosnącym poziomem zadłużenia. W obliczu światowego kryzysu i niebezpieczeństwa dla finansów publicznych, podejmowane są różne kroki mające odmienić sytuację. Jak wskazuje praktyka, kroki te nie zawsze są trafione i słuszne. W artykule podjęto próbę skróconej oceny planowanych zmian na rok 2012.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego