Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Ewolucja ideologiczna Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii w latach 2005–2012
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Dulęba, Łukasz
  The ideology of Conservative Party from its own beginning remains full of contradictions. On the one hand, the governments of Benjamin Disraeli and Harold Macmillan realized the conceptions of state intervention, but on the other hand during Margaret Thatcher’s leadership Conservative Party made a strong turn to free market policies based on privatization of various sectors of British economy, and reduce the redistributive tools. After the leadership contest, won by David Cameron, appeared a possibility of rejection of neoliberal ideology in favor of building a civil society based on egalitarian values. However, despite arguments for a change, after coming to power Conservatives returned to criticized policies. An attempt to build communitarian perspective was challenged by the neoliberal solutions.
 • Item
  Product placement na tle innych przekazów handlowych. Prawna regulacja w ustawie o radiofonii i telewizji
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Bagieńska-Masiota, Aleksandra
  In 2011, the Polish legislature amended Broadcasting Law to match the laws of the European Union, introducing the definition of product placement, explained in the law as the placement of a product, conducted for a fee and admissible under legally stipulated circumstances, and the placement of a topic as an inadmissible form of promotional activities. In the author’s opinion, the legal provisions pertaining to product placement stipulated in the Broadcasting Law of 2011 are worthy of approval. They clarified a legal ambiguity in terms of the legal qualifications and restrictions on product placement on radio and TV. The said regulations do not pertain to the printed press, computer games and other non-periodical print publications, however
 • Item
  Zgromadzenia publiczne w polskim systemie prawnym i ich znaczenie dla kultury i sztuki
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Gołda-Sobczak, Maria
  Freedom of assembly is provided by Article 57 of the Constitution, as well as by numerous acts of international law. Neither the term “assembly” nor the provisions concerning the restrictions on the freedom of assembly seem to be entirely clear in the Polish legal system. Within the legal system of the Council of Europe, the European Court of Human Rights in Strasbourg has tried to define these matters. What raises particular controversy in Poland is the issue of whether assemblies can be attended by people wearing masks, who cannot therefore be identified. The attempts to change this situation have failed as a result of the position taken by the Constitutional Tribunal, but the issue seems likely to be raised again in the future.
 • Item
  Do the Media Really Support the German Reunification? The Content of the German Mainstream Influential Press During the Period of the East German Breakthrough and 20 Years Later
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Szymańska, Agnieszka
  W 2010 r. obchodzono 20. rocznicę niemieckiego zjednoczenia, a od dnia, kiedy upadł mur berliński w RFN zdążyła już dorosnąć i osiągnąć pełnoletność cała generacja ludzi, którzy przyszli na świat w zjednoczonym państwie niemieckim. Tymczasem, w poprzedzającym ten jubileusz 2009 r., wyniki badań opinii społecznej ponownie wskazywały na odradzanie się wewnątrz niemieckiego społeczeństwa podziału na tzn. Ossis i Wessis, które w dodatku najmocniej odczuwano w tzw. nowych landach. Sytuacja ta oznaczała, że zjednoczenie z sukcesem dokonane w wymiarze politycznym, w roku 2009 nadal nie znajdowało urzeczywistnienia w wymiarze społecznym. Jakie mogły być powody takiej trwałości wewnątrzniemieckiego podziału? Czy jedynej przyczyny upatrywać należy wyłącznie w kryzysie ekonomicznym ostatnich lat? Celem artykułu jest analiza znaczenia przekazu niemieckich mediów opiniotwórczych w kontekście wspierania niemieckiej jedności. Autorka omawia wyniki własnych badań empirycznych przekazu mediów w okresie wschodnioniemieckiego przełomu i 20 lat później.
 • Item
  Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część I)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Hordecki, Bartosz
  The aim of this paper is to present a general semantic structure of the notions of the “freedom of conscience and religion” and “freedom of conscience and religious denomination.” The text refers to the concept of Ch. L. Stevenson, by means of a differentiation between the descriptive and emotive levels of the notions. The descriptive and emotive senses of both notions are presented vis- à-vis the evolution of the notions of “dignity” and “tolerance”. The persuasive and manipulative potential contained in the notions of the “freedom of conscience and religion” and “freedom of conscience and religious denomination” is also emphasized.
 • Item
  Региональная периодическая печать Казахстана в глобальном мире
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) ШЫНРЫСОВА, Назгул; БАЙМОЛДА, Досан
  Obecnie w Kazachstanie widać postępujący rozwój mediów regionalnych. Prowadzą one w regionach efektywną pracę informując i kształtując opinię publiczną i świadomość społeczną, w celu zachowania tożsamości społecznej, kulturowej i narodowej. Kazachskie regionalne media zaczęły wykorzystywać mechanizmy rynkowe, takie jak rozwój własnych działań promocyjnych, a także nowe technologie komunikacyjne, jak infolinie, spotkania z czytelnikami, badania oglądalności itp. Kazachscy regionalni redaktorzy łączą uniwersalną publiczność z lokalnymi wiadomościami i wydarzeniami.
 • Item
  Роль средств массовой информации в избирательном процессе
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) БЕКБОЛАТУЛЫ, Жетписбай
  Media odgrywają główną rolę w informowaniu o wyborach opinii publicznej. Wybory są relacjonowane przez media w sposób wolny i obiektywny. W stworzonym po odzyskaniu niepodległości systemie ustawodawstwa krajowego media odrywają ważną rolę aktywnego uczestnika procesu wyborczego. Analiza roli mediów w kazachstańskich kampaniach wyborczych związana jest z faktem ich aktywnego zaangażowania w wybory na wszystkich szczeblach. Autor zwraca uwagę, że konieczna jest dalsza poprawa ich funkcjonowania w procesie wyborczym poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni informacyjnej oraz zapewnienie konstruktywnego dialogu pomiędzy mediami, rządem i społeczeństwem obywatelskim.
 • Item
  Процесс представления политики в Польше средствами массовой информации как эпистемологическая проблема
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Cisak, Wojciech; Kowalczyk, Ryszard
  Artykuł porusza problematykę ograniczeń teoriopoznawczych występujących w procesie medialnego obrazowania rzeczywistości politycznej w Polsce. Autor korzystając z teorii referencji i teorii deskrypcji próbuje odpowiedzieć na pytanie z czego się składa obraz rzeczywistośi politycznej werbalizowanej w przekazie medialnym. W rezultacie dochodzi do wniosku, że w medialnym obrazie polityki obok próby odwzorowania rzeczywistości faktualnej pojawia się specyficzna dziennikarsko-polityczna konstrukcja tej rzeczywistości, a mianowicie rzeczywistość pozorna. Dlatego kategoria prawdy w komunikacji medialnej dotyczącej sfery politycznej zwykle zawodzi. Stąd też należy oczekiwać, że tradycyjny realizm, którego wyrazem jest z jednej strony faktualność mediów, z drugiej zaś moralność mediów, będą stanowiły rodzaj filarów, na których powinien się wznosić obraz rzeczywistości politycznej przedstawianej, interpretowanej i komentowanej w mediach. W zasadzie jednak nie powinien to być realizm naiwny, który spontaniczności poznawczej jednostki daje pierwszeństwo przed refleksją, analizą, doświadczeniem, ani realizm spirytualistyczny, który jedynie w duchowości człowieka upatruje prawdy o rzeczywistości.
 • Item
  Digitalisation of Polish TV – an opportunity for development or lost chances
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Szynol, Adam
  Głównym tematem artykułu jest cyfryzacja i jej wpływ na telewizję w Polsce. Autor szeroko opisuje podstawy tego procesu, próbując dokonać porównania między drogą rozwoju mediów drukowanych i elektronicznych. Sięgając do przełomowego okresu, analizuje kluczowe wydarzenia i to, jakie piętno odcisneły na elektronicznym segmencie systemu medialnego w Polsce. Najsilniejszy akcent w artykule jest położony na wyłączeniu analogowego sygnału nadawania telewizji naziemnej: jak do tego doszło i jakie były/są konsekwencje tego fenomenu. Autor wspiera omawiane zjawiska najważniejszymi danymi i niezbędnymi objaśnieniami tego, co wydarzyło się na rynku audiowizualnym.
 • Item
  Rola rynku w kształtowaniu się zarządzania globalnego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Rewizorski, Marek
  This text reflects on the role of the global market, defined as the space where various relations between states and private entities take place. The following examples are provided in the case of the latter: private arbitration, rating agencies, International Standard Organisation, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, and Codex Alimentarius Commission. The market is depicted in the context of a number of economic and financial phenomena constituting the contemporary face of globalization. The article also presents the diverging standpoints of researchers as concerns the role attributed to the market in global governance as the space of activities of non-state entities, especially considering the fact that – as a more and more vital holder of power exceeding that of state powers – private structures are acquiring broad autonomy within national and international law. Thereby, they become important regulators of jurisdiction and the international economy. From this perspective, globalization leads to the extension of the scope of rules regulating more and more fields of economic activity conducted beyond national borders. The further weakening of the role states have in relation to market powers and entities involved in a broad range of actions in economy, trade, and international finances is therefore plausible.
 • Item
  Rosja – autorytaryzm – demokracja – między iluzją i realnością
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Broda, Marian
  The prognostications and forecasts concerning Russia, the nature of the Russian state and its socio-political life are frequently characterized by the extreme or even dichotomous polarization, contradiction and volatility. The reasons and explanation for this can be sought both in the objective (the features of Russian reality) and subjective (the ways of how it is perceived, conceptualized and problematized) factors, which coexist and mutually define one another.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego