Bohemistyka, 2012, nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Przysłowia dawniej i dziś
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) MRHAČOVÁ, Eva
  Język ujmuje sposób postrzegania rzeczywistości przez dane społeczeństwo. Również przysłowia, które są wytworem ludowego piśmiennictwa, są ściśle związane ze sposobem myślenia danej społeczności. W XX wieku centrum życia przeniosło się ze wsi do miasta, a tym samym miejski sposób życia zaczął się odbijać także w przysłowiach. Ich frekwencja wprawdzie spadła, ale w ich formie dochodzi do transformacji, która zmienia ich pierwotne znaczenie, aktualizuje je zgodnie z miejskim sposobem postrzegania rzeczywistości. Przysłowia powoli giną z naszego życia, choć nie całkowicie. Pojawiają się w formie zmienionej, a owe zmiany dotyczą przysposobienia ich do nowej sytuacji komunikacyjnej. Zmiany te mają i efekt negatywny, likwidują ich pierwotną wartość estetyczną i moralną.
 • Item
  Z dějin kontaktů dvou blízkých slovanských jazyků, češtiny a slovenštiny
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) Musilová, Květoslava; Dobrotová, Ivana
  Kulturní a jazykové vztahy mezi Čechy a Slováky existovaly ještě před vznikem společného státu. V rámci Československa (od r. 1918) se začaly vyvíjet na kvalitativně jiné úrovni: teorie čechoslovakismu (tj. jednoho československého národa a jednoho československého jazyka ve dvou zněních – českém a slovenském) prostřednictvím jazykového zákona (1920) napomáhala konvergenci obou jazyků. Teprve Ústava 9. května deklarovala rovnoprávnost obou národů a zrušila jazykový zákon z r. 1920. Pro komunikaci Čechů a Slováků je typická dvojjazykovost, která je umožněna extrémní genetickou blízkostí obou jazyků. Ani rozdělení státu (1992), kdy byly přímé i nepřímé kontakty zredukovány a nastala tak očekávaná divergence češtiny a slovenštiny, nevznikla mezi oběma jazyky výrazná komunikační bariéra. Tuto skutečnost dokazují také sociolingvistické výzkumy zaměřené na některé aspekty česko-slovenských (nejen) jazykových vztahů.
 • Item
  Ostrzeżenia i zakazy jako napisy miejskie w słowniku dwujęzycznym polsko-czeskim
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2012) Charciarek, Andrzej
  Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania grup jednostek leksykalnych pomijanych w słownikach dwujęzycznych polsko-czeskich i czesko-polskich. Jedną z nich są omówione w szkicu napisy publiczne: ostrzeżenia i zakazy, pozostające nieodzownymi elementami rzeczywistości współczesnej, którą opisują, przekazując o niej użytkownikom języka ważne informacje. Analizowane w artykule napisy publiczne to utarte miniteksty, których niezanotowanie w słowniku dwujęzycznym nie pozwala zwykle jego użytkownikowi na wskazanie trafnych odpowiedników obcojęzycznych. Praca jest także przyczynkiem do rozważań autora nad wieloma zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi notacji napisów publicznych: metod ich hasłowania, zapisu graficznego, wykorzystywania odnośnych kwalifikatorów itp.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego