Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
  (Mage.pl, 2016) Sadowska, Justyna
  Artykuł omawia problematykę postępowania dowodowego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia dotyczące przebiegu postępowania dowodowego, tj. jego cel i przedmiot, miejsce i czas, problematyka dopuszczenia dowodów z urzędu, ocena dowodów oraz pomoc prawna. Dalsze rozważania dotyczą środków dowodowych, czyli wyjaśnień stron, zeznań świadków, a także szczególnych uprawnień dowodowych komisji, w szczególności przyznanego wojewódzkiej komisji uprawnienia do zasięgnięcia opinii specjalistycznej lekarza lub właściwego konsultanta.
 • Item
  Korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych - podsumowanie 20 lat istnienia SSE w Polsce
  (Mage.pl, 2016) Przetacznik, Sylwia
  Niniejszy artykuł ukazuje korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: czy forma pomocy publicznej, jaką są Specjalne Strefy Ekonomiczne jest opłacalna z perspektywy kraju oraz regionów, na terenie których strefy te działają oraz czy zasadne jest dalsze funkcjonowanie stref w Polsce. W pracy zostały opisane główne konsekwencje istnienia SSE. Zostały w niej ponadto zestawione najważniejsze korzyści i koszty finansowe, co pozwoliło ocenić opłacalność funkcjonowania stref w Polsce.
 • Item
  Tygrysy i słonie: determinanty rozwoju ekonomicznego
  (Mage.pl, 2016) Maziarz, Mariusz
  Celem artykułu jest przedstawienie analizy poświęconej wskazaniu cech odróżniających gospodarcze tygrysy (tj. kraje, które notują średnioroczne tempo wzrostu PKB większe niż 7%) od gospodarczych słoni. Autor artykułu wskazuje, iż dotychczasowe badania poświęcone temu zagadnieniu wykorzystują jako zmienne niezależne również zmienne znajdujące się poza obszarem wpływu polityków gospodarczych. Aby umożliwić praktyczne zastosowanie uzyskanych wyników, autor włączył do analizy wyłącznie takie zmienne, których wartość można kształtować poprzez politykę gospodarczą. Ponadto w badaniu zastosowano innowacyjną w tym obszarze metodę estymacji drzew decyzyjnych, która umożliwia uzyskanie wyników łatwiejszych w interpretacji niż tradycyjne modele ekonometryczne. Zgodnie z estymowanym modelem, tempo rozwoju gospodarczego zależy od: odsetka samozatrudnionych, tempa wzrostu populacji, oszczędności w gospodarce oraz łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Item
  Regulacje prawne dotyczące pracy polskiego marynarza u amerykańskiego armatora
  (Mage.pl, 2016) Dworas-Kulik, Justyna
  Niniejszy artykuł dotyczy praw i obowiązków, jakie narzuca prawo polskie na marynarza podlegającego ustawodawstwu Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód marynarza jest niszowym, dlatego warto zastanowić się, jak w praktyce wygląda kwestia jego ubezpieczenia zdrowotnego, przyszłej emerytury oraz obowiązku podatkowego. Wiedza marynarzy w tym zakresie najczęściej opiera się na opowieściach, które krążą wśród marynarzy i niestety z reguły ma niewiele wspólnego z ich faktycznym statusem prawnym. Niniejszy referat wskazuje możliwe rozwiązania prawne dotyczące polskich marynarzy.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego